[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการการแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ( 30/มิ.ย./2565 )
    

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 รูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  ศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, รศ.ดร.พยุง  ซีดาร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.ยงยุทธ ขำคง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด ประเภทงานวิจัย ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชมเชยอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชมเชยอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประเภทนวัตกรรม สื่อและงานสร้างสรรค์ มีเฉพาะรางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ( 30/มิ.ย./2565 )
    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ ภูมนตรา รีสอร์ท นครนายก ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. ตามประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom และกิจกรรมช่วงบ่าย การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนเอกสารหลักฐานการสอน การสอบสอน โดยทีมวิทยากร รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง ผศ.ธัชพล ทีดี ผศ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง อ.ชนิตตา โชติช่วง การอบรมวันที่สอง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ เป็นวิทยากรอภิปรายแนวทางหลักเกณฑ์สำคัญในการประเมินผลการสอนระดับ ผศ. รศ. รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการสอบสอนของผู้ประเมินการสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom การอบรมครั้งนี้มีอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมเตรียมความพร้อมขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจำนวนมาก งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะส่งผลให้อาจารย์ทุกท่านมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

กิจกรรม​ “รับขวัญพี่ปี 2 ต้อนรับน้องปี 1 “ วันปฐมนิเทศ​ นักศึกษา​ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ( 30/มิ.ย./2565 )
    

กิจกรรม​ “รับขวัญพี่ปี 2 ต้อนรับน้องปี 1 “ วันปฐมนิเทศ​ นักศึกษา​ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของคณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​  ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดี​พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์​และบุคคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษา​ และมอบของที่ระลึก​ให้แก่นักศึกษา​ทั้งสองชั้นปีจำนวน 700 กว่าคน นอกจากนี้ยังมีการแสดง​ของสาขาวิชา​ ทั้ง 10 สาขาวิชา​เพื่อต้อนรับนักศึกษา​ กิจกรรมต่าง ๆ ของงานกิจการนักศึกษา และปิดท้ายด้วยการร้องเพลงหมู่บทเพลงประจำสถาบัน ช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศ​ของนักศึกษา​แต่ละสาขาวิชา​เพื่อให้นักศึกษารู้จักคณะ สาขาวิชา และมีความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านงานวิจัยและด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 27/พ.ค./2565 )
    

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านงานวิจัยและด้านการจัดการเรียนการสอน
ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 25 และ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 3
อาคาร 21 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรที่ร่วมอภิปรายเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านงานวิจัย
และด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชพล ทีดี, อาจารย์ภูเทพ ประภากร อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสะอาด
และอาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และงานวิชาการ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ( 27/พ.ค./2565 )
    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัย งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม และงานวิชาการ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดระยอง
มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน
ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผลิตนวัตกรรม กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อการวางแผน
การขับเคลื่อนงานของคณะ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการสื่อสารองค์กรและ
ด้านกิจกรรมนักศึกษารวมทั้งกิจกรรมสานสัมพันธ์

การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมนักศึกษา ( 27/พ.ค./2565 )
    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ เปิดบ้าน
มนุษย์ – สังคม  เทพสตรี 2565
“การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมนักศึกษา”
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร21/902
และ อาคาร21/908 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
และมีวิทยากรให้ความรู้ คือ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง อ.ภูเทพ ประภากร

อบรมการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการโค้ช และการให้คำปรึกษา ( 27/พ.ค./2565 )
    

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 21/909 ชั้น 9
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์และบุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน
เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการโค้ช
และการให้คำปรึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร
ให้พร้อมเหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร์ และเพื่อให้
สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้
โดยได้รับเกียรติจาก คุณหทัยรัตน์ สุดา นักวิชาการอิสระ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้
ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน
คือในวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2565
ในรูปแบบของการบรรยาย และการจัดกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ( 27/พ.ค./2565 )
    

กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ
(โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304
โดยมี ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง เป็นวิทยกรให้ความรู้แก่นักศึกษา

มนส.จัดอบรมภาวะผู้นำและพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มนส. ประจำปีการศึกษา 2565 ( 27/พ.ค./2565 )
    

มนส.จัดอบรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา HUSO Smart Leader ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในวันที่ 9 พ.ค. 65  ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านภาวะผู้นำ และการนำทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรม มีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
ของทุกสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน
โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้
กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยในวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมด้านทักษะภาวะผู้นำ
และในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจะได้รับทั้งความรู้ และทักษะด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม
และพัฒนาตนเองในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://www.tru.ac.th/index.php?page=read_data&id=07336&func=tb_act&fbclid=IwAR1F6kqJhv5sW0VNxtjOPAB4q3uHqfsxKLhJLdC_hcSC5mMs2ibeMK7XgYI

รดนำข้อพรอาจารย์ผู้ใหญ่ ( 26/เม.ย./2565 )
    

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะ และคณาจารย์อาวุโสของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ชั้น 3 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/37 -> [จำนวน 369 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>