[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
มอบรางวัล ( 22/มิ.ย./2564 )
    

นางสาวฟ้าประทุม ผิวเนียม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ "สุจริตธรรมนำชาติไทยให้เป็นสุข" ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ตามโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน (ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท)
ในการนี้ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล มีคณบดี คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยร่วมแสดงความยินดี วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โถงชั้น ๓ อาคาร ๒๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมมาศาสตร์

พิธีมอบรางวัลจากการประกวดแข่งขันในงานเปิดบ้าน มนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2564 ( 22/มิ.ย./2564 )
    

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดพิธีมอบรางวัลจากการประกวดแข่งขันในงานเปิดบ้าน มนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
สำหรับผลการประกวดแข่งขันในประเภทต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพัฒนานิคม, การแข่งขันโมเดลเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี, การแข่งขันประกอบคลิปวิดีโอชุมชนของฉัน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนทองเอนวิทยา, การแข่งขันสื่ออิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม, การแข่งขันการแสดงประกอบการเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนพระนารายณ์, การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา, การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร", การประกวดความเรียง หัวข้อหนังสือเปลี่ยนชีวิต ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา, การแข่งขันการสร้างสรรค์ประติมากรรมลอยตัว ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม, การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับชาติ ประเภทนวัตกรรม ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับชาติ ประเภทงานวิจัย ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การแข่งขันจัดนิทรรศการของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมประเพณี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และการประกวดทำอาหาร ปลาส้ม ทำอะไรก็อร่อย ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมเปิดบ้าน “มนุษย์-สังคม เทพสตรี 2564” ( 21/มิ.ย./2564 )
    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
“มนุษย์-สังคม เทพสตรี 2564”
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ณ อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกิจกรรมในงานมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา การแข่งขันการสร้างสรรค์งานประติมากรรมลอยตัว การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ การแข่งขันโมเดลเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) การแข่งขันการแสดงประกอบการเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “master class and concert” เป็นต้น และจะมีการมอบรางวัลการแข่งขันของทุกประเภท ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป

งาน Lopburi Symphonic Day ครั้งที่ 2 ( 21/มิ.ย./2564 )
    

งาน Lopburi Symphonic Day ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน Lopburi Symphonic Day ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบรรเลงวงในรูปแบบ Symphonic Band ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาดนตรีศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุพัฒน์ หาญพัฒนชัย Yamaha Saxophone Artist, อ.อภิวัฒน์ สุริยศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ปัณณรุจน์ อนันต์ จรัสภัทร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, อ.ประเสริฐ ราชมณี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, อ.วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ อ.จิตร์ กาวี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

การสัมมนาพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพครูไทยที่สอนภาษาจีนในประเทศไทย ( 13/มิ.ย./2564 )
    

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพครูไทยที่สอนภาษาจีนในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน และนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 100 คน ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนชาวไทยในทุกระดับการศึกษา และเพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาการพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพครูไทยที่สอนภาษาจีน อันจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พิชัย แก้วบุตร ประธานหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อ.ไห่ หยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2078794195587973&type=3

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา ( 13/มิ.ย./2564 )
    

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และคณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ อ.ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาจารย์ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการบริหารนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางกิจกรรมนักศึกษา โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ความร่วมมือในด้านการเป็นเครือข่ายการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านความร่วมมือทางการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2566

ไหว้ครูสาขาวิชาภาษาจีน ( 10/ก.ย./2563 )
    

>>>สาขาวิชาภาษาจีน

จัดกิจกรรมไหว้ครูของสาขาวิชา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการระลึกและแสดงความเคารพต่อครูทุกท่าน มีนักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม1 บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่น

ร่วมบรรเลงเพลง ( 10/ก.ย./2563 )
    

>>>อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ,อ.อภิวัฒน์ สุริยศ และ อ.ธัญชนา ชัยวิรัตน์ ร่วมบรรเลงเพลง ในงาน "เปิดตำนานบัลลังก์กษัตริย์สยาม ตอน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ของอาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ บ้านวิชาเยนทร์ สาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โครงการอบรมดนตรีไทยขั้นพัฒนา ( 10/ก.ย./2563 )
    

>>> สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดโครงการอบรมดนตรีไทยขั้นพัฒนา วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสังคีตคาร โดยได้รับเกียรติจาก ครูจักรี มงคล ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ( 10/ก.ย./2563 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2/110 คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรการภายนอก อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ เป็นประธานในการตรวจประเมิน

>>>มีคณะกรรมการจัดทำประกะนคุณภาพหัวหน้าสาขาวิชา ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมต้อนรับ บรรยากาศในการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความราบรื่น

>>>คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งนี้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/36 -> [จำนวน 351 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>