[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
อบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ( 10/ก.ย./2563 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับอาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง16/502 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอนออนไลน์มาถ่ายทอดความรู้ คือ อ.พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักศึลปะและวัฒนธรรม ทำให้การอบรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาจารย์ทุกท่านพร้อมรับมือในสถานการณ์ โควิด-19 นี้

ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ( 2/ก.ย./2563 )
    

>>>เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาหารไทย และการแต่งกายชุดไทย ตลอดจนศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทการฟ้อนรำประจำถิ่นภาคอิสาน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดฟ้อนรำประจำถิ่นภาคอิสาน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ชนากานต์ จันเสน และ อ.ไพเราะ แสงเปล่ง อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี และ อ.พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน, การประกวดแข่งขันการทำอาหารส้มตำถาดปูปลาร้าสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยา จันทร์แดง รองปลัดเทศบาลตำท่าศาลา, คุณจันทร์จุรี เป้าประสิทธิ์ ผู้ประกอบธุรกิจการอาหาร, คุณวีณา อุบลราช ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร, คุณพิชัย ยางาม ผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา และ คุณระวีวรรณ นาคโชติ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

อบรมดนตรีไทย ประเภทเครื่องสาย ( 2/ก.ย./2563 )
    

>>>เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแสดงดนตรี ขุน พงษ์ผล ชั้น 3 อาคารสังคีตาคาร สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมดนตรีไทย ประเภทเครื่องสาย (จะเข้) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการเล่นดนตรีไทยประเภทเครื่องสายโดยเฉพาะจะเข้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ขำคม พรประสิทธิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 ( 2/ก.ย./2563 )
    

>>>เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม 1 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับพิธีปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการสมัครงาน โดยภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้การเขียนเอกสารแนะนำตัวในการสมัครงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิพัฒน์พงศ์ เทพมณี จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและให้แก่นักศึกษาด้วย

Freshy Music Concert ( 2/ก.ย./2563 )
    

>>>เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการแสดงคอนเสิร์ต Freshy Music Concert รำวง 3 ช่า มหานะเธอ สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพของนักศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างงานที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

การอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะของวงนั่งบรรเลง ( 2/ก.ย./2563 )
    

>>>การอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะของวงนั่งบรรเลง (Symphonic Band) โดย อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ และวงดุริยางค์เครื่องลมโรงเรียนสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ณ ห้อง 24/204 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 17 มกราคม 2563 และได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและคณะทำงานของการอบรมในครั้งนี้

งานเปิดบ้าน มนุษย์สังคม - เทพสตรี ( 2/ก.ย./2563 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเปิดบ้าน มนุษย์สังคม - เทพสตรี ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการจัดกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา, การแข่งขันการจัดนิทรรศการ หัวข้อ เรวะ, การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย, การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์, การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา, การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษ (Spelling Bee), การแข่งขันวาดภาพหัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน, การแข่งขันเขียนศัพท์อักษรภาษาจีนกลาง, การแสดงดนตรีไทย และการแสดงดนตรีซิมโฟนิก

การแข่งขันกีฬาภายใน ( 25/ส.ค./2563 )
    

>>>>>>เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาวะและเสริมสร้างพลานามัยให้แก่นักศึกษา และเพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่นักศึกษา โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ วอลเลย์บอลทีมชาย - ทีมหญิง, ฟุตบอล 7 คน และ ฟุตซอล และประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่ง 6 คน 7 ขา, วิ่งกระสอบ, วิ่งซุปเปอร์แมน, กระโดดเชือกหมู่, กินวิบาก, กอล์ฟหรรษา และชักเย่อ นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดอีกด้วย สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 7 วัน คือในวันที่ 11 - 18 ธันวาคม 2562

>>>สำหรับผลการแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทกีฬาสากล วอลเลย์บอลทีมชาย ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, วอลเลย์บอลทีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์, ฟุตบอล 7 คน ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์, ฟุตซอล ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ประเภทกีฬาพื้นบ้าน วิ่ง 6 คน 7 ขา ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา, วิ่งกระสอบ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, วิ่งซุปเปอร์แมน ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์, กระโดดเชือกหมู่ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาดนตรี, กินวิบาก ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา, กอล์ฟหรรษา ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ และชักเย่อ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สำหรับการประกวดขบวนพาเหรด ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย

ปฐมนิเทศนักศึกษา ( 25/ส.ค./2563 )
    

>>>การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2/110 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ เป็นประธานในกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาสแก่นักศึกษาปริญญาโท รวมถึงการเล่าประสบการณ์ในการเรียนจากศิษย์เก่ามหาบัณฑิตของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 ( 23/ธ.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/36 -> [จำนวน 351 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>