[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 9 2562 ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ประกวดร้องเพลงหมู่ 2562 ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ หอประชุม 1 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 สำหรับการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความรักและความภาคภูมิใจในคณะ และสาขาวิชา รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ชูพล ทรายทอง อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้, อ.วรวิทย์ คำพรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร และ อ.อนุพงษ์ ยินดีรมย์ อาจารย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน สำหรับเพลงที่ใช้ในการประกวด ประกอบด้วยเพลงบังคับ ได้แก่ เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงมาร์ชมนุษย์สังคม และเพลงเลือก ได้แก่ เพลงปณิธานเทพสตรี หรือเพลงมาร์ชเทพสตรี

>>>สำหรับผลการประกวดร้องเพลงหมู่ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และรางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา

การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 9/62 ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาศักยภาพอาจารย์ในสาขาวิชา / การพิจารณารายงานจำนวนนักศึกษาคงอยู่ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา

สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "เพชรเทพสตรี" ประจำปี 2562 ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานสัมภาษณ์นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "เพชรเทพสตรี" ประจำปี 2562 ประเภทนักศึกษา สำหรับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้เข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี ได้แก่ นายปรัชญา สุทธิ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และ น.ส.ธนพร ราชวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2562 ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2562 "ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู" ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนศิษย์เก่าของสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางด้านดนตรี ที่เข้าร่วมพิธีกว่า 1,200 คน ได้ระลึกถึงคุณครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางด้านดนตรี เพื่อเป็นการสืบสานพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการบำรุงขวัญให้กับผู้ที่เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูและครอบครู โดยได้รับเกียรติจาก อ.สวิต ทับทิมศรี อาจารย์อาวุโสทางด้านดนตรีไทย และ อ.กฤษฎางค์ ไวยนันท์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นครูผู้อ่านโองการทำพิธี

เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 150 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาเพื่อให้สามารถนำประสบการณ์และความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพลินพิศ ศรสิริ ผู้จัดการส่วนบุคคล บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด, อ.ธัชพล ทีดี และ อ.จุฑามาศ พรรณสมัย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

>>>โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 / การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 / การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ / การพิจารณาการแก้ไขผลการศึกษา ข.ส. (X) และ ร. (I) / การพิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการขอรับตำแหน่งทางวิชาการของ อ.ดร.จุติรัช อนุกูล

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ( 30/ต.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 600 คน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ( 21/ต.ค./2562 )
    

>>เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่ม-สาวสร้างสรรค์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉันทิช วิงวอน วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลพบุรี และอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณพิชัย ยางงาม เจ้าของกิจการโรงเรียนกวดวิชา และ อ.ชนากานต์ บุญแก้ว อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน สำหรับผลการประกวด ประเภทหนุ่มฉลาด ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ พูลพะเนียด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย , ประเภทสาวเฉลียว ได้แก่ น.ส.จันทร์สุทธิตา บุญไทย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และประเภทหนุ่ม-สาวสร้างสรรค์ ได้แก่ นายสราวุฒิ ไชสัตย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีรางวัลประเภทขวัญใจมหาชน และรางวัล Face Top Vote ได้แก่ นายปัญญา ทานนท์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรางวัลขวัญใจผู้เข้าประกวด ได้แก่ นายธนโชติ สะเอิ้ง นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

การประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 8/2562 ( 21/ต.ค./2562 )
    

>>การประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 7สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อร่วมพิจารณาวาระต่างๆ เช่น ติดตามการใช้งบประมาณ, การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/36 -> [จำนวน 351 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>