[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 6 62 ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

หัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา 6/62 ( 16/ก.ย./2562 )
    

>>>อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ( 29/พ.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม 1 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเรียนการสอน การใช้ชีวิตการศึกษา ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา

ประชุมอาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ( 27/พ.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อประชุม 2/110 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 70 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการชี้แจงให้คณาจารย์ได้รับทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( 27/พ.ค./2562 )
    

>>>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา การเผยแพร่หลักสูตร (TQR) และการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 พ.ค. 62 ณ ห้องประชุมคณะ 2/110 และวันที่ 16-17 พ.ค. 62 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และ อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง

ประชุม คกก.ประจำคณะ ครั้งที่ 5/62 ( 27/พ.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 5/62 ( 27/พ.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาตารางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา

อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ( 27/พ.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 2/110 ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา/หนังสือ ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ได้รับความรู้และแนวทางในการเขียนเอกสารประกอบการสอน หนังสือ/ตำราได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา/หนังสือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 30 เมษายน 2562 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ทั้งในรูปแบบของการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา/หนังสือ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2562 ( 27/พ.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

ประเพณีสงกรานต์ 2562 ( 27/พ.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ณ ห้อง 2/209 และบริเวณด้านอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/34 -> [จำนวน 335 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>