[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
งานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อาหารไทย และการแต่งกายชุดไทย รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาจัดนิทรรศการและนำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาความยากจน และเพื่อจัดการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทรำอวยพร และการประกวดทำอาหาร โดยมีการจัดกิจกรรมประกวด 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดฟ้อนรำอวยพร ชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา การประกวดนิทรรศการ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และการประกวดทำอาหาร "หมูสร่ง" ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2/62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น หลักสูตร 2555

ประชุมหัวหน้าภาค ห้วหน้าสาขา คร้ังที่ 2/62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>การประชุมหัวหน้าภาค ห้วหน้าสาขา คร้ังที่ 2/62 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีเป็นประธานในการประชุมคร้ังนี้

กีฬาภายในคณะ62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาวะและเสริมสร้างพลานามัยให้แก่นักศึกษา และเพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่นักศึกษา โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ วอลเลย์บอลทีมชาย - ทีมหญิง และ ฟุตซอล และประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่ง 6 คน 7 ขา, วิ่งกระสอบ, กระโดดเชือกหมู่, กินวิบาก, และชักเย่อ นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดอีกด้วย โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน คือในวันที่ 14 - 23 มกราคม 2562 สำหรับผลการแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทกีฬาสากล วอลเลย์บอลทีมชาย ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, วอลเลย์บอลทีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, ฟุตซอล ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ประเภทกีฬาพื้นบ้าน วิ่ง 6 คน 7 ขา ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา, วิ่งกระสอบ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน, กระโดดเชือกหมู่ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน, กินวิบาก ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และชักเย่อ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

อีสานวาไรตี้ Freshy Concert 2019 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุม 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต "อีสานวาไรตี้ Freshy Concert 2019" สำหรับกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกัน ได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการแสดงคอนเสิร์ต และยังเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ให้นักศึกษาสามารถสร้างงานที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

เขียนข้อเสนอวิจัยและการเขียนบทความ ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>คณะฯ จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอวิจัยและการเขียนบทความ” ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้อง 2/207 และระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ ภูแก้วรีสอร์ทเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยให้คำแนะนำตลอดการจัดโครงการ ได้แก่ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก, อาจารย์ ดร.สุริยะ หาญพิชัย และ อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์ได้งานวิจัยเพิ่มขึ้น และตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 1 62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา คณะฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น การติดตามผลการดำเนินงานของคณะ การพิจารณาผลการเรียน การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของคณะฯ ปี 2561 ฯลฯ

ประชุมหัวหน้าภาควิชา 1 62 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>ประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสาขาวิชา และพิจารณาปรึกษาหารือในวาระต่างๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชา

เทศกาลภาษานานาชาติ 61 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดเทศกาลภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยในงานมีการประกวด 2 ระดับ ได้แก่
1. ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย มีการกิจกรรมดังนี้
- ขบวนพาเหรดนานาชาติของนักศึกษา
- การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
- การประกวดร้องเพลงเดี่ยวสำหรับนักศึกษา
- การประกวดการแสดงสำหรับนักศึกษา
2. ระดับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการกิจกรรมดังนี้
- การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
- การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาไทย (คำศัพท์ภาษาอังกฤษ)
- การแข่งขันเล่านิทานภาษาญี่ปุ่นประกอบการแสดง
- การประกวดคัดลายมือภาษาจีนกลาง
- เพลินเพลินกับการชมนิทรรศการภาษานานาชาติ

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ( 7/มี.ค./2562 )
    

>>>พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 คณะมนุษยศ่าสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/34 -> [จำนวน 335 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>