[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ไหว้ครูสาขาวิชาภาษาจีน ( 10/ก.ย./2563 )
    

>>>สาขาวิชาภาษาจีน

จัดกิจกรรมไหว้ครูของสาขาวิชา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการระลึกและแสดงความเคารพต่อครูทุกท่าน มีนักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม1 บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่น

ร่วมบรรเลงเพลง ( 10/ก.ย./2563 )
    

>>>อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ,อ.อภิวัฒน์ สุริยศ และ อ.ธัญชนา ชัยวิรัตน์ ร่วมบรรเลงเพลง ในงาน "เปิดตำนานบัลลังก์กษัตริย์สยาม ตอน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ของอาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ บ้านวิชาเยนทร์ สาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โครงการอบรมดนตรีไทยขั้นพัฒนา ( 10/ก.ย./2563 )
    

>>> สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดโครงการอบรมดนตรีไทยขั้นพัฒนา วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสังคีตคาร โดยได้รับเกียรติจาก ครูจักรี มงคล ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ( 10/ก.ย./2563 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2/110 คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรการภายนอก อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ เป็นประธานในการตรวจประเมิน

>>>มีคณะกรรมการจัดทำประกะนคุณภาพหัวหน้าสาขาวิชา ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมต้อนรับ บรรยากาศในการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความราบรื่น

>>>คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งนี้

อบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ( 10/ก.ย./2563 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับอาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง16/502 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอนออนไลน์มาถ่ายทอดความรู้ คือ อ.พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักศึลปะและวัฒนธรรม ทำให้การอบรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาจารย์ทุกท่านพร้อมรับมือในสถานการณ์ โควิด-19 นี้

ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ( 2/ก.ย./2563 )
    

>>>เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาหารไทย และการแต่งกายชุดไทย ตลอดจนศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทการฟ้อนรำประจำถิ่นภาคอิสาน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดฟ้อนรำประจำถิ่นภาคอิสาน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ชนากานต์ จันเสน และ อ.ไพเราะ แสงเปล่ง อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี และ อ.พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน, การประกวดแข่งขันการทำอาหารส้มตำถาดปูปลาร้าสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยา จันทร์แดง รองปลัดเทศบาลตำท่าศาลา, คุณจันทร์จุรี เป้าประสิทธิ์ ผู้ประกอบธุรกิจการอาหาร, คุณวีณา อุบลราช ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร, คุณพิชัย ยางาม ผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา และ คุณระวีวรรณ นาคโชติ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

อบรมดนตรีไทย ประเภทเครื่องสาย ( 2/ก.ย./2563 )
    

>>>เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแสดงดนตรี ขุน พงษ์ผล ชั้น 3 อาคารสังคีตาคาร สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมดนตรีไทย ประเภทเครื่องสาย (จะเข้) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการเล่นดนตรีไทยประเภทเครื่องสายโดยเฉพาะจะเข้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ขำคม พรประสิทธิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 ( 2/ก.ย./2563 )
    

>>>เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม 1 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับพิธีปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการสมัครงาน โดยภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้การเขียนเอกสารแนะนำตัวในการสมัครงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิพัฒน์พงศ์ เทพมณี จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและให้แก่นักศึกษาด้วย

Freshy Music Concert ( 2/ก.ย./2563 )
    

>>>เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการแสดงคอนเสิร์ต Freshy Music Concert รำวง 3 ช่า มหานะเธอ สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพของนักศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างงานที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

การอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะของวงนั่งบรรเลง ( 2/ก.ย./2563 )
    

>>>การอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะของวงนั่งบรรเลง (Symphonic Band) โดย อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ และวงดุริยางค์เครื่องลมโรงเรียนสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ณ ห้อง 24/204 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 17 มกราคม 2563 และได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและคณะทำงานของการอบรมในครั้งนี้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 -> [จำนวน 335 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>