[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2561 ( 12/ต.ค./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2561 "งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู" ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนศิษย์เก่าของสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางด้านดนตรี ที่เข้าร่วมพิธีกว่า 700 คน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ เป็นการบำรุงขวัญให้กับผู้ที่เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูและครอบครู ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างดุริยางคศิลปินด้วยกัน โดยมี อ.สวิต ทับทิมศรี อาจารย์อาวุโสทางด้านดนตรีไทย และ อ.กฤษฎางค์ ไวยนันท์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นครูผู้อ่านโองการทำพิธี

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ( 12/ต.ค./2561 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

>>>โดยมี รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี เป็นประธานในการตรวจประเมินครั้งนี้
มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขา และคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพระดับคณะร่วมต้อนรับ

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 ได้รับเกียรติจาก ผศ. จินตนา เวชมี อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณร่วมตัดสิน มีผู้สนใจเข้าร่วมชมจำนวนมาก และ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

มนส.วิชาการสู่ชุมชน ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จัดงาน มนส.วิชาการสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติร่วมงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ชมวิดิทัศน์ เรื่องราวการลงพื้นที่ของชาวมนส. ที่ชุมชนโคกสลุง และมีการเสวนาระหว่างผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ และตัวแทนผู้นำชุมชนโคกสลุง ในหัวข้อ ท้องถิ่นได้รับอะไรจากการลงพื้นที่ทำวิจัย และความต้องการของชุมชนในปีต่อไป มีรศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ดำเนินการเสวนา

ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 300 คน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 8/61 ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 8/61 ณ ห้องประชุมยูงทอง

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561 ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน และการส่งผลการเรียนเพิ่มเติม / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร)
ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูนักวิจัยดีเด่นให้แก่ อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสายสังคมศาสตร์ และ อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสายสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>คณะมนุษยศาสตร์ ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา15.00น. ณห้องประชุมยูงทอง เพื่อปรึกษาหารือและจัดทำเอกสารในทุกองค์ประกอบ

สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 60 คน (Soc'Ed61) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา และ นักศึกษาชั้นปีที่2-4 เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี (ตึก 10 ชั้น 6 )

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่5 ( 20/ส.ค./2561 )
    

>>>มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อถึง 8 สาขาวิขาด้วยกัน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/30 -> [จำนวน 293 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>