[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ( 7/มี.ค./2561 )
    

ในปีนี้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม 1 และที่ห้องฝึกซ้อมย่อยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยในวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2561 เป็นการฝึกซ้อมทักษะต่างๆ ในกลุ่มย่อย และในวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 เป็นการซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นการซ้อมเสมือนวันจริงแบบเต็มรูปแบบ

โครงการ SEA - Teacher Project ( 7/มี.ค./2561 )
    

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ SEA - Teacher Project ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ( 7/มี.ค./2561 )
    

การประชุมกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 2 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ เป็นประธานในการประชุม และขอต้อนรับคณะกรรมการประจำคณะฯ ชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.สุรพล เคยบรรจง 2. นายพีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง และ 3. นางมัทนา ศุภนคร และผู้แทนคณาจารย์ 3 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์ 2. ผศ. ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ และ 3. ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 12 ( 7/มี.ค./2561 )
    

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 12"ศิลปะสร้างสรรค์ วัฒนธรรมท้องถิ่น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สำหรับงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้มีการส่งชุดการแสดงเข้าร่วมโชว์ในงานนี้ จำนวน 9 ชุด ได้แก่ การแสดงชุด ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, การแสดงชุด แปดริ้วหลากวิถีลีลา งามสง่าภูมิปัญญาสร้างสรรค์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, การแสดงชุด ระบำยักษ์แคระ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, การแสดงชุด เทวนารีศรีสวรรค์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, การแสดงชุด ระบำชากังราว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, การแสดงชุด ลำเพลินโคราช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, การแสดงชุด 30 ปี ศรีปทุม ชลบุรี จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, การแสดงชุด ระบำนบนารายณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงชุด นครชัยบุรินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งานศิลปะสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯ ( 7/มี.ค./2561 )
    

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯ และมอบโล่และรางวัลจากการประกวดการเขียนเรียงความเนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในหัวข้อ “แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์” ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สำหรับการจัดงานศิลปะสร้างสรรค์ วัฒนธรรมในท้องถิ่น ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเดินแบบผ้าไทยในชุด "อีหิ้ว" โดยสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การแสดงชุด วิจิตรพิสมัยชาวนาไทยร้อยใจรื่นเริง และวิจิตรลีลานาฏยเภรี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การแสดงชุด ร้องเพลงประกอบจิตลีลา (ชีวิตลิเก) โดยคณะวิทยาการจัดการ, การแสดงชุดฟ้อนไทพวน โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, การแสดงชุด มวยไทยลพบุรี โดยคณะครุศาสตร์ และการแสดงชุด ลิเก ลิเก โดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ

งานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ( 7/มี.ค./2561 )
    

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ณ หอประชุม 1 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเป็นการจัดประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทการฟ้อนรำประจำถิ่นภาคกลาง แนวสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อาหารไทย และการแต่งกายชุดไทย โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดใน 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดฟ้อนรำประจำถิ่นภาคกลาง ซึ่งผู้ชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ, การประกวดแข่งขันการอาหาร ประเภทน้ำพริก ซึ่งผู้ชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และการประกวดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี ในหลวงรัชกาลที่ 10" ซึ่งผู้ชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

การประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 ( 7/มี.ค./2561 )
    

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 90 ปีฯ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สำหรับการประกวดเขียนเรียงความในครั้งนี้แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 47 คน จากสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 13 แห่ง ทั้งนี้จะมีการประกาศผลการประกวดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 และจะทำพิธีมอบโล่และรางวัลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลาง ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปี61 ( 7/มี.ค./2561 )
    

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาวะและเสริมสร้างพลานามัยให้แก่นักศึกษา และเพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่นักศึกษา สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน, เปตองคู่ผสม, วอลเลย์บอล (ประเภทชาย และหญิง), ฟุตซอล และประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่ง 6 คน 7 ขา, วิ่งกระสอบ, กินวิบาก, และชักเย่อ นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดอีกด้วย
โดยผลการแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภท ฟุตบอล 7 คน ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น, ฟุตซอล ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์, วอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, วอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, เปตองคู่ผสม ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์, ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา, กินวิบาก ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์, วิ่ง 6 คน 7 ขา ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, วิ่งกระสอบ ชนะเลิศ ได้แก่ สังคมศึกษา สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย

ประชุมหัวหน้าสาขา ครั้งที่ 2/2561 ( 7/มี.ค./2561 )
    

ประชุมหัวหน้าสาขา ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 ก.พ. 61

งานปีใหม่ของนักศึกษา ประจำปี 2561 ( 7/มี.ค./2561 )
    

งานปีใหม่ของนักศึกษา ประจำปี 2561 วันที่ 31 ม.ค. 61

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/28 -> [จำนวน 278 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>