[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 62 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
เกี่ยวกับคณะ  
 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2527 ให้วิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาอื่นนอกจากวิชาชีพครู เนื่องจากวิทยาลัยครูไม่ได้ผลิตบัณฑิตเฉพาะสาขาการศึกษา กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควรจึงทูลขอพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทั่วราชอาณาจักร และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 รัฐสภาพได้ผ่านความเห็นชอบ พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรีได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีสถานะเป็นนิติบุคคล (ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 3ก 14 มิถุนายน 2547)

       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ดังนี้
           1. อาจารย์ประทักษ์   เจียระบรรยง         2518 – 2523
           2. อาจารย์ปัญญา     อนันตธนาชัย        2524 – 2527
           3. อาจารย์พีระพงษ์  ศรีเหนี่ยง              11 ธันวาคม 2527 – 11 ธันวาคม 2531
           4. อาจารย์จารึกก     บุญไชย                12 ธันวาคม 2531 – 22 กรกฎาคม 2535
           5. ผศ.พิทักษ์          ทวีสุข                  23 กรกฎาคม 2535 – 11 มิถุนายน 2538
           6. ผศ.ประสาร         พวงพันธ์บุตร         12 มิถุนายน 2538 – 28 เมษายน 2542
           7. ผศ.สุภิตร            อนุศาสน์              29 เมษายน 2542 – 28 เมษายน 2546
           8. ผศ.สุภิตร            อนุศาสน์              29 เมษายน 2546 – มีนาคม 2548
           9. ผศ.สุภิตร            อนุศาสน์              9 มีนาคม 2548 – 8 มีนาคม 2552
           10. ผศ.วันดี            เภาคำ                 9 มีนาคม 2552 – 8 มีนาคม 2556
           11. ผศ.ดร.ปรีชา      สุขเกษม              9 มีนาคม 2556 – 26 มกราคม 2559
           12. ผศ.เพียงใจ       เจียรวิชญกุล         27 มกราคม 2559 – 18 มีนาคม 2559 (รักษาการ)
           13. ผศ.เพชรรัตน์     บริสุทธิ์               19 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน

       การบริหารงานด้านวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดำเนินการบริหารงานในรูปแบบของภาควิชา คือ ภาควิชามนุษยศาสตร์ และภาควิชาสังคมศาสตร์ และสาขาวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย 12 สาขาวิชา ดังนี้
      ภาควิชามนุษยศาสตร์
            1. สาขาวิชาภาษาไทย
            2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
            3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
            4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
            5. สาขาวิชาภาษาจีน
            6. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
            7. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
            8. สาขาวิชาศิลปกรรม
       ภาควิชาสังคมศาสตร์
           9. สาขาวิชานิติศาสตร์
           10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
           11. สาขาวิชาสังคมศึกษา
           12. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
       ปรัชญา
           “สร้างคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม ตามมาตรฐานสากล ตอบสนองท้องถิ่นและสากล”
       วิสัยทัศน์
           “ผลิตบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล สร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม บริหารด้วยธรรมาภิบาล”
       พันธกิจ
           “พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่สากล พัฒนาองค์ความรู้ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
       เอกลักษณ์
           “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล”
       อัตลักษณ์
           “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นบัณฑิต มรท.”
            ม (มืออาชีพ) หมายความว่า มีความรู้และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
            ร (รับผิดชอบ) หมายความว่า มีความรับผิดชอบ
            ท (ทันสมัย) หมายความว่า มีความรู้ที่ทันสมัย ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยปฏิบัติงาน
       สีประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
           คือ สีชมพู