ชื่อ - นามสกุล :ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
ตำแหน่ง :อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์