ชื่อ - นามสกุล :ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
ตำแหน่ง :คณบดี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารคณะ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณบดี