ชื่อ - นามสกุล :อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารคณะ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองคณบดีฝ่ายบริหาร