ชื่อ - นามสกุล :อาจารย์ภูเทพ ประภากร.
ตำแหน่ง :หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารคณะ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน