ชื่อ - นามสกุล :ผศ.น้ำเพชร อยู่โต
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น