ชื่อ - นามสกุล :อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา