ชื่อ - นามสกุล :ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น