ชื่อ - นามสกุล :ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง.
ตำแหน่ง :หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารคณะ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา