ชื่อ - นามสกุล :อาจารย์กัลยา ภูผา
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย