ชื่อ - นามสกุล :ดร.อังคณา อุดมพันธ์
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์