ชื่อ - นามสกุล :ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต