ข่าวประชาสัมพันธ์

       


                  การชำระค่าลงทะเบียน (กรณีเช็ค) << click
                  อาจารย์ผู้สอนประจำปีการศึกษา 2554 <<click
                                                                                                                 

 

ประกาศมหาวิทยาลัย
 
 
    WEB LINK     
 
   web board
   bpa.tru.com
   ม.ราชภัฏเทพสตร

   ตรวจสอบผลการเรียน
   ศิษย์เก่า
   บทเรียนออนไลน์
   บทเรียนออนไลน์LMS
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน
   เทพสตรีเมล์

หน่วยงานภายใน

   คณะมนุษยศาสตร์ฯ
   คณะวิทยาการจัดการ
   คณะวิทยาศาสตร์ฯ
   คณะครุศาสตร์
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สำนัก - สถาบัน

   สำนักงานอธิการบดี
   สำนักศิลปและวัฒนธรรม
   สำนักวิทยาบริการ
   สถาบันวิจัยและพัฒนา
   โครงการ รป.ม.

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

   อ.ชัยพัฒน์
   อ.มยุรี
   อ.ชลิดา
   ดร.วราภรณ์
   ดร.จอมชัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

   คุณกนกรัตน์ (น้องรุ่ง)
   คุณกิตติญาภัช (น้องฝน)

     
           DOWNLOAD

 .............
 .............
 .............
 .............
 .............
 .............
 .............
 .............

แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารประกอบการสอน
ตารางเรีย
ปฏิทินการศึกษา

คู่มือนักศึกษา
รายงานประจำปี 2551
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

สหกิจศึกษา

       โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 036 – 427495