เกี่ยวกับสาขา


              
หน้าหลัก
              
ประวัติ
              
หลักสูตร
              
บุคลากร
              
นักศึกษา
              
ภาพกิจกรรม

      สำหรับนักศึกษา

              
ค้นหาตารางสอน
              
ตรวจสอบผลการเรียน
              
บทเรียนออนไลน์

       ชมรมเรารักประชาธิปไตย

                 หลักการและเหตุผล
                 สมาชิกชมรม
                 ภาพกิจกรรม


        เว็บภายในมหาวิทยาลัย

                 สำนักงานอธิการบดี
                 สำนักวิทยบริการ
                 ศิลปวัฒนธรรม
                
สำนักวิจัย
                
กองคลัง
                
ทะเบียน
                 กองพัฒนานักศึกษา
                
กองนโยบายและแผน
                 ตรวจสอบครุภัณฑ์     บุคลากร

       อาจารย์ประจำหลักสูตร

          ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง

          นางมยุรี ทรัพย์เที่ยง

          อาจารย์วาสิตา  เกิดผลประสพศักดิ์


    
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน


          นางสาวกนกรัตน์  จันทวงษ์ 

         นางสาวรัชสุดา  เกิดอยู่