แบบทดสอบก่อนเรียน

       เสียงดนตรี
  
             ระดับเสียง
                ความเข้มของเสียง
             
   สีสันของเสียง
            
    บันไดเสียง

           
คีตลักษณ์

       จังหวะ
            
จังหวะเคาะ
            
การเน้น
            
อัตราจังหวะ
            
จังหวะทำนอง
            
จังหวะเน้น
            อัตราความเร็ว

       ทำนองเพลง
       เสียงประสาน

       แบบทดสอบหลังเรียน


       ติดต่อผู้สอน

 


ระดับเสียง (Pitch)

            
ระดับเสียง (Pitch) คือ ระดับความสูง - ต่ำของเสียงในการพูคคุยหรือการสนทนาของมนุษย์เราทุกครั้งเราจะพบ
ว่ามีความแตกต่างของระดับเสียงได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยเราแล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเพราะเรามีการผันเสียง
ของวรรณยุกต์ทำให้เกิดเสียงสูง – ต่ำ และทำให้ความหมายแตกต่างกันออกไปเช่น ปา ป่า ป้า เป็นต้นถ้าหากการพูดคุย
ของมนุษย์เราไม่มีความแตกต่างของระดับเสียงสูง – ต่ำ การพูดคุยคงเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากและคงไม่มีเสียงดนตรีอย่าง
ที่เราได้ยินจนปัจจุบัน
           ระดับเสียงขึ้นอยู่กับความถี่ (frequency) ของการสั่นสะเทือน เช่น ถ้าการสั่นสะเทือนยิ่งเร็วเสียงจะยิ่งสูง
แต่ถ้าการสั่นสะเทือนยิ่งช้าเสียงก็จะยิ่งต่ำ ความถี่ของการสั่นสะเทือนปกติจะวัดเป็น รอบ / วินาที (cycles/second)
ในเปียโนมีความถี่ของการสั่นสะเทือนเสียงที่สูงที่สุดอยู่ที่ 4,186 รอบ / วินาที และความถี่ที่ต่ำที่สุดคือ 27 รอบ / วินาที

           โดยทั่วไปแล้ววัตถุที่สั่นสะเทือนยิ่งมีขนาดเล็กก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเร็วขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือเสียงสูงขึ้น เช่น
ถ้าเราดีดสายไวโอลิน (Violin) เปล่า ๆ จะพบว่าจะมีความถี่สูงหรือเสียงสูงกว่าเราดีดสายดับเบิลเบส (double bass)
เปล่าๆทั้งนี้เนื่องจากว่าสายของไวโอลินมีขนาดและความยาวน้อยกว่าดับเบิ้ลเบสนั้นเอง

   
                              

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231