แบบทดสอบก่อนเรียน
วิชา สุนทรียภาพของชีวิต
เรื่อง วงดนตรีไทยและสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.ปัจจุบันวงดนตรีในข้อใด นิยมนำมาบรรเลงในงานศพ

    ก.ปี่พาทย์ชาตรี
    ข.ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
    ค.ปี่พาทย์ไม้นวม
    ง.ปี่พาทย์มอญ


2.ในการแสดงละครโนราห์ ชาตรี หนังตะลุง ควรนำวงดนตรีในข้อใดมาบรรเลงประกอบการแสดง

    ก.ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
    ข.ปี่พาทย์เครื่องห้า
    ค.ปี่พาทย์ชาตรี
    ง.ปี่พาทย์นางหงส์


3.วงดนตรีในข้อใดปกติมักใช้บรรเลงประกอบการแสดงมหรสพต่างๆและใช้บรรเลงประโคมในงานพระราชพิธี

    ก.วงปี่พาทย์
    ข.วงเครื่องสาย
    ค.วงมโหรี
    ง.วงโปงลาง


4.วงดนตรีในข้อใด เป็นวงดนตรีที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงปรับปรุงขึ้นใหม่ ในสมัยรัชการที่ 5

    ก.ปี่พาทย์มอญ
    ข.ปี่พาทย์นางหงส์
    ค.ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
    ง.ปี่พาทย์ชาตรี


5.ถ้าท่านจัดงานพิธีมงคลสมรสภายในห้องประชุม ควรนำวงดนตรีไทยในข้อใดมาบรรเลง

    ก.ปี่พาทย์มอญ
    ข.ปี่พาทย์ไม้แข็ง
    ค.ปี่พาทย์ชาตรี
    ง.วงเครื่องสาย


6.เพราะสาเหตุใด ในวงมโหรีจึงนำขลุ่ยมาบรรเลงแทนปี่

    ก.เพราะปี่มีเสียงดังเกินไป
    ข.เพราะต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ
    ค.เพราะต้องการให้ขลุ่ยมีบทบาทในวงดนตรีไทยมากขึ้น
    ง.เพราะต้องการให้เกิดความแปลกใหม่


7.วงดนตรีในข้อใดที่ใช้ปี่ชวาแทนขลุ่ย

    ก.วงปี่พาทย์มอญ
    ข.วงเครื่องสายปี่ชวา
    ค.วงปี่พาทย์นางหงส์
    ง.วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์


8.วงดนตรีในข้อใด นิยมนำเครื่องดนตรีต่างชาติเข้ามาร่วมบรรเลงผสม

    ก.วงมโหรี
    ข.วงเครื่องสาย
    ค.วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
    ง.วงปี่พาทย์ไม้นวม


9.ในวงปี่พาทย์ชาตรี จะใช้กลองในข้อใดตีประกอบขณะบรรเลง

    ก.โทนชาตรี ,กลองชาตรี
    ข.กลองแขก,กลองทัด
    ค.กลองทัด,ตะโพน
    ง.โทน,รำมะนา


10.ในวงปี่พาทย์มอญ นิยมใช้กลองข้อข้อใดบรรเลงประกอบ

    ก.ตะโพนมอญ,เปิงมางคอก
    ข.กลองทัด,ตะโพน
    ค.กลองมาลายู,กลองแขก
    ง.โทน,รำมะนา


11.วงออร์เคสตรา ขนาดเล็กมีผู้บรรเลงจำนวนกี่คน

    ก.30-50 คน
    ข.40-60 คน
    ค.60-80 คน
    ง.80-120 คน


12.จากวิดีโอคลิปต่อไปนี้ คือวงดนตรีที่มีชื่ออะไร    ก.แตรวง
    ข.วงคอมโบ
    ค.วงโยธวาฑิต
    ง.วงสตริง


13.เพราะสาเหตุใด วงออร์เครสตราจึงต้องมีผู้อำนวยเพลง(conductor)

    ก.เพื่อให้ดูสวยงาม
    ข.เพื่อให้ดูเหมาะสมกับสถานที่แสดง ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
    ค.เพื่อให้ผู้บรรเลงเกิดความมีวินัย มีความอดทน
    ง.เพื่อให้เกิดความราบรื่น พร้อมเพียงกันในการบรรเลง


14.วิดีโคลิปในข้อใด คือวงแชมเบอร์

    ก.                    ข.
   
    ค.                    ง.
   


15.วงดนตรีในข้อใดเป็นวงดนตรทีีในปัจจุบันมีความนิยมแพร่หลายในสถานศึกษาทั่วไป

    ก.วงบิกแบนด์
    ข.วงออร์เครสตรา
    ค.วงแจ๊ส
    ง.วงโยธวาฑิต


16.วงดนตรีในข้อใด เหมาะสำหรับใช้บรรเลงประกอบในการเต้นลีลาศหรืองานเต้นรำขนาดใหญ่

    ก.วงแจ๊ส
    ข.วงแตรวง
    ค.วงแชมเบอร์
    ง.วงบิกแบนด์


17.วงดนตรีในข้อใด เป็นวงดนตรีที่มีต้นเนิดมาจากคนผิวดำ

    ก.วงสตริงคอมโบ
    ข.วงบิกแบนด์
    ค.วงแจ๊ส
    ง.วงออร์เครสตรา


18.วงดนตรีที่มี กลองทิมพานีประกอบการบรรเลง คือวงดนตรีใด

    ก.วงออร์เครสตรา
    ข.วงแชมเบอร์
    ค.วงแจ๊ส
    ง.วงบิกแบนด์


19.ถ้าท่านต้องนำวงดนตรีสากลมาบรรเลงประกอบในงานเลี้ยงฉลองงานมงคลสมรส
ควรนำวงดนตรีในข้อใดมาบรรเลงจึงจะเหมาะสมที่สุด


    ก.วงโยธวาฑิต
    ข.วงซิมโฟนิคแบนด์
    ค.วงแตรวง
    ง.วงคอมโบ


20.วงดนตรีในข้อใด เป็นวงดนตรีที่เหมาะสำหรับบรรเลงกลางแจ้ง

    ก.วงแตรวง วงโยธวาฑิต
    ข.วงซิมโฟนิคแบนด์ วงโยธวาฑิต
    ค.วงแตรวง วงออร์เครสตรา
    ง.วงออร์เครสตรา วงโยธวาฑิต