วงมโหรี
มโหรีวงเล็ก
มโหรีเครื่องคู่
มโหรีเครื่องใหญ่

       แบบทดสอบก่อนเรียน
 
       วงดนตรีไทย
             วงปี่พาทย์
             วงเครื่องสาย           
             วงมโหรี
 
        แบบทดสอบที่ 1
   

       วงดนตรีสากล
  
           วงดุริยางค์
             วงแซมเบอร์
             วงซิมโฟนิคแบนด์
             วงมาร์ชชิ่งแบนด์
             วงแตรวง
             วงแจ๊ส
             วงบิกแบนด์
             วงคอมโบ
        แบบทดสอบที่ 2


       แบบทดสอบหลังเรียน


       ติดต่อผู้สอน

 

                       
วงมโหรี     เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีไทยครบทุกหมวดผสมกันทั้งดีด สี  ตี เป่า  หรือ อีกนัยหนึ่ง
วงมโหรีเป็นวงผสมระหว่างวงปี่พาทย์และวงเครื่องสายนั่นเอง  เพียงแต่ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม  เครื่องดนตรีให้
้เหมาะสมขึ้น ดังนี้

- ใช้ขลุ่ยแทนปี่ (เพราะเสียงดังเกินไป)
- ย่อขนาดของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีให้เล็กลงเพื่อให้ขนาดของวงดนตรีชนิดนี้ไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไป    อันเนื่องมาจากจำนวนเครื่องดนตรีที่มีมากและเสียงไม่ดังจนเกินไป
-ใช้ไม้ตีชนิดนวมเท่านั้นเพื่อเสียงเครื่องตีจะได้ไม่ดังจนกลบเครื่องสาย
-มีซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีเด่นในวงดนตรีชนิดนี้(ซอชนิดนี้ใช้บรรเลงเฉพาะในวงมโหรีเท่านั้น) วงมโหรีมี 3 ขนาด คือ

 

 

วงมโหรีวงเล็ก
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีอย่างละ 1 ชิ้น ได้แก่

ซอสามสาย 1 คัน
ซอด้วง 1 คัน
ซออู้ 1 คัน
จะเข้ 1 ตัว
ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา
ระนาดเอก 1 ราง
ฆ้องวงใหญ่ 1 วง
และเครื่องกำกับจังหวะคือ โทน -รำมะนา , ฉิ่ง , ฉาบ ,กรับและ โหม่ง วงมโหรีเครื่องคู่   
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีอย่างละ 2 ชิ้น หรือ เครื่องดนตรีที่เข้าคู่กัน
 

 

วงมโหรีเครื่องใหญ่  ประกอบด้วยเครื่องดนตรี เช่นเดียวกับ
วงมโหรีเครื่องคู่แต่เพิ่มระนาดเอกเหล็ก   และระนาดทุ้มเหล็กเข้า
ไปอีก2 ชิ้น   ทำให้ขนาดของวงขยายใหญ่ขึ้นวงมโหรี นิยมใช้
้บรรเลงในงานและโอกาสต่าง ๆ เช่นเดียวกับวงเครื่องสายดังกล่าว
มา
แล้วปัจจุบันเรามักจะพบวงมโหรีที่มิได้ย่อขนาดของเครื่องดนตรี
ีให้เล็กลงเพราะนำเอาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์เข้ามาบรรเลงผสมกับ
วงเครื่องสาย และนิยมใช้กลองแขกตีกำกับ
จังหวะหน้าทับแทน โทน
– รำมะนาเพราะเสียงดังอุ้มวงดีกว่า

 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231