วงเครื่องสาย
เครื่องสายวงเล็ก
เครื่องสายเครื่องคู่


เครื่องสายผสม
เครื่องสายปี่ชวา       แบบทดสอบก่อนเรียน
 
       วงดนตรีไทย
             วงปี่พาทย์
             วงเครื่องสาย           
             วงมโหรี
 
        แบบทดสอบที่ 1
   

       วงดนตรีสากล
             วงดุริยางค์
             วงแซมเบอร์
             วงซิมโฟนิคแบนด์
             วงมาร์ชชิ่งแบนด์
             วงแตรวง
             วงแจ๊ส
             วงบิกแบนด์
             วงคอมโบ
        แบบทดสอบที่ 2


       แบบทดสอบหลังเรียน


       ติดต่อผู้สอน

 

                       
วงเครื่องสาย  เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทมีสายคือ เครื่องดีดและสีเป็นสำคัญและมีเครื่องเป่า
คือ ขลุ่ยเข้ามาผสมด้วย วงเครื่องสายจำแนกตามขนาดและชนิดเป็น 4 อย่าง คือ

 

 วงเครื่องสายวงเล็ก  
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีอย่างละ 1 ชิ้น  ได้แก่ จะเข้ 1 ตัว ซอด้วง 1 คัน  ซออู้ 1ค้น  ขลุ่ยเพียงออ 1 เลาและ
เครื่องกำกับจังหวะคือ โทน – รำมะนา , ฉิ่ง  , ฉาบ , กรับ , โหม่ง
 
วงเครื่องสายเครื่องคู่  
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีอย่างละ 2 ชิ้น
 

 


วงเครื่องสายผสม  
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีอย่างละ 2 ชิ้น คือ วงเครื่องสายที่มีเครื่องดนตรีของต่างชาติเข้ามาผสมได้แก่    ขิม (ของจีน)  ออร์แกน , เปียโน , ไวโอลิน (ของชาวตะวันตก)หรืออาจ
เป็นเครื่องดนตรีไทยที่ตามปกติไม่ได้ใช้วงเครื่องสาย เช่น ระนาดเอก
หรือซอสามสายเข้ามาผสมก็ได้  การเรียกชื่อวงขึ้นอยู่กับว่ามีเครื่อง
ดนตรีชนิดใดผสม  ถ้าเป็นขิม เรียกว่าวงเครื่องสายผสมขิมหรือถ้าเป็น
ออร์แกนก็เรียกว่า วงเครื่องสายผสมออร์แกน เป็นต้น
 

 


วงเครื่องสายปี่ชวา
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีเช่นเดียวกับวง
เครื่องสายวงเล็กและวงเครื่องสายเครื่องคู่แต่ใช้กลองแขกตีแทน
โทน – รำมะนา และใช้ปี่ชวา
แทนขลุ่ย หรือใช้ทั้งปี่ชวาและขลุ่ย
หลิบควบคู่กัน   ก็มีวงเครื่องสายปี่ชวามีทั้งวงเล็กและวงเครื่องคู่

      วงเครื่องสายนิยมใช้บรรเลงในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานแต่ง
งาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญ – วันเกิดและงานเลี้ยงรื่นเริงต่าง ๆ
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231