บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 บทที่ 1 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสังคมโลก
แบบทดสอบก่อนเรียน

วิวัฒนาการทางสังคมของโลก
       
     สมัยก่อนประวัติศาสตร์

       ยุคหินเก่า
        ยุคหินใหม่
        ยุคโลหะ

     สมัยประวัติศาสตร์
        สมัยโบราณ
        สมัยกลาง
        สมัยใหม่

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ

     ยุคโบราณ
     ยุคกลาง

     ยุคใหม่
     ปัจจุบัน

วิวัฒนาการทางการเมือง
       การปกครองของโลก


     ยุคก่อนรัฐชาติ
     ยุครัฐชาติ
     ยุคใหม่

แบบทดสอบหลังเรียน


ติดต่อผู้สอน

 

การเมืองการปกครองยุคใหม่ หลังจากเกิดรัฐชาติแล้ว ได้เกิดลักษณะที่สำคัญคือ

ลัทธิชาตินิยม

       ซึ่งลัทธิชาตินิยมนั้นคนในชาติต้องการเห็นชาติของตนเจริญรุ่งเรืองกว่าชาติอื่น และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกทำให้เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมหรือลัทธิอาณานิคม หมายถึงการ
ขยายอำนาจของกลุ่มหนึ่งหรือชาติหนึ่งเข้าครอบงำเหนือคนต่างชาติในต่างแดนการขยายอำนาจ
ดังกล่าวอาจเป็นไปทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจหรือทางวัฒนธรรม ซึ่งวิวัฒนาการของจักร
-วรรดินิยมมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่เป็นการที่คนชาติหนึ่งหรือรัฐหนึ่งเข้าควบคุมทางการเมืองการ
ปกครองเหนือคนอีกชาติหนึ่ง เช่นการขยายอำนาจของกรีก  เปอร์เซีย และโรมัน ส่วนในยุคกลาง
ก็จะขยายอำนาจของอาหรับ เติร์ก มองโกล ลาจีน อย่างไรก็ตามลัทธิจักรวรรดินิยมในสมัยใหม่
ก็แบ่งได้เป็น 2 ยุค คือยุคแห่งการค้นพบ ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-18  มีการสำรวจและค้นพบดินแดน
ใหม่ ๆ โดยสเปน  โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส ประเทศเหล่านี้ได้ออกไปยึดครองดิน
แดนในส่วนต่าง ของโลก เป็นอาณานิคมของตน เช่น ดินแดนในทวีปอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา
มีการแข่งขันกันในการล่าอาณานิคมจนทำให้อังกฤษเป็นประเทศที่มีอาณานิคมมากที่สุด จนได้รับ
สมญาว่าเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน ต่อมาในช่วยปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19  เรียกว่า
จักรวรรดินิยมยุคใหม่  การล่าอาณานิคมในช่วงนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากาการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในยุโรป ความแตกต่างระหว่างการล่าอาณานิคมในยุคแห่งการค้นพบกับจักรวรรดินิยมยุคใหม่
คือในยุคแห่งการค้นพบนั้น คนจากประเทศในยุโรปจะอพยพไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่ตนเข้าไป
ครอบครองเช่นการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งในเวลาต่อมาได้พัฒนามาเป็นประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่การยึดครองในจักรวรรดินิยมยุคใหม่มักจะมีกรผนวกดินแดนอื่นเป็นส่วนหนึ่งของ
ดินแดนของตน หากพิจารณาโดยละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมอาจพิจารณาได้
้ดังนี้

      1.เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ
      2.เพื่อเผยแพร่ศานาคริสต์และความเจริญของโลกตะวันตก
      3.เพื่อแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรในโลกตะวันตก
      4.ปัจจัยทางด้านลัทธิชาตินิยมละยุทธสตร์การทหาร