บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 บทที่ 1 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสังคมโลก
แบบทดสอบก่อนเรียน

วิวัฒนาการทางสังคมของโลก
       
     สมัยก่อนประวัติศาสตร์

       ยุคหินเก่า
        ยุคหินใหม่
        ยุคโลหะ

     สมัยประวัติศาสตร์
        สมัยโบราณ
        สมัยกลาง
        สมัยใหม่

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ

     ยุคโบราณ
     ยุคกลาง

     ยุคใหม่
     ปัจจุบัน

วิวัฒนาการทางการเมือง
       การปกครองของโลก


     ยุคก่อนรัฐชาติ
     ยุครัฐชาติ
     ยุคใหม่

แบบทดสอบหลังเรียน


ติดต่อผู้สอน
 

สังคมมนุษย์สมัยโบราณ

         จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรมโบราณจะอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสายสำคัญใน
ทวีปเอเชีย  ทวีปแอฟริกาและรอบ ๆ  ทะเลเมติเตอร์เรเนีน เช่น ลุ่มแม่น้ำไนส์ ลุ่มแม่น้ำไทรกรีส
– ยูเฟรตีส  ลุุ่่มแม่น้ำสินธุ  ลุ่มแม่น้ำฮวงโห  เป็นต้น  ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็นอารยธรรมโบราณตะ-
วันตกและอารยธรรมโบราณตะวันออก ดังจะกล่าวถึงอาณาจากสำคัญ ๆ ดังนี้

อาณาจักรเมโสโปเตเมีย

      อาณาจักรเมโสโปเตเมีย     เมโสโปเตเมีย   หมายถึง  ดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำไทกรีส และ
ยูเฟรติส  ปัจจุบันคือเขตประเทศอิรัก  ณ ที่นี้สังคมแบบเมืองในยุคหิน
ใหม่ได้เจริญขึ้นเป็นครั้งแรก จึงนับว่าเป็นแหล่งความเจริญที่เก่าแก่ที่
สุดในโลก   นครรัฐซูเมอร์  คือแหล่งกำเนิดอารยธรรมแห่งแรกในเมโส
โปเตเมีย ผู้ให้กำเนิดอารยธรรมแห่งนี้ คือ ชาวสุเมเรียนเชื่อว่ามาจากที่
ราบสูงอิหร่านและเข้ามาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำไทกรีสเมื่อประมาณ
4,000 ปี ก่อนคริสตกาลอาณาจักรอียิปต์

      
อียิปต์โบราณอันเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมโบราณ  หมายถึง
ดินแดนลุ่มแม่น้ำไนล์นับตั้งแต่ที่ตั้งเขื่อนอัสวันทางตอนใต้ขึ้นมาถึง
นครไคโรปัจจุบันข้อแตกต่างในการสร้างอาณาจักรระหว่างชาวสุเม
เรียนกับชาวอียิปต์ คือ ชาวสุเมเรียนเข้ามารวมกลุ่มในรูปของนครรัฐ
แต่สำหรับอียิปต์ได้รวมเข้า์อยู่ภายใต้กษัตริย์องค์เดียว เมื่อประมาณ
3,000ปีก่อนคริสตกาล  กษัตริย์ผู้ครองอียิปต์พระนามว่าเมนิส ได้สถา
-ปนาราชวงศ์ขึ้นปกครองเป็นฟาโรห์ องค์แรกของราชอาณาจักรอียิปต์  ราชาอาณาจักรนี้ได้รุ่งเรื่องสืบต่อเนื่องกันมาอีกเป็นเวลาเกือบ 3,000 ปีอาณาจักรกรีก

        กรีกโบราณได้รับอิทธิพลความเจริญโดยตรงจากทั้งเมโสโปเตเมีย
และอียิปต์  ด้วยอิทธิพลดังกล่าว ชาวกรีกโบราณจึงพัฒนาอารยธรรม
จนกลายเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชาวกรีก  เป็น
ชาวอารยันซึ่งชนเผ่านี้มีถิ่นเดิมอยู่ทางเหนือเมื่อประมาณ 3,000 ปี ก่อน
คริสตกาลได้แยกออก  เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเดินทางไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือของอินเดียเรียกว่า ชาวอินโดอารยัน  อีกกลุ่มหนึ่งเดินทางมุ่ง
ไปทางตะวันตก  ผ่านตอนใต้ของรัสเซียลงสู่แหลมบอลข่าน และเข้ามา
ตั้งรกรากบริเวณคาบสมุทรเพโลโพเนนซัสที่ในปัจจุบันเรียกว่ากรีซอาณาจักรโรมัน

      ชาวโรมันก็เป็นชนเผ่าอินโดยูโรเปียนเช่นเดียวกับชาวกรีกซึ่งชน
เผ่า
อินโดยูโรเปียนแยกออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ หลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่
กลุ่มชาวละติน  กลุ่มชาวอีทรัสกัน  เป็นต้น  ในบรรดากลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้
ชาวโรมันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุด ในชั้นต้น ชาวโรมันตกอยู่ใต้อำนาจ
การปกครองของพวกอีทรัสกันต่อมาได้ร่วมใจกันขับไล่กษัตริย์อีทรัส
กันออกไปจากกรงโรมเป็นผลสำเร็จ และได้สถาปนากรุงโรม  เป็นสา
- ธารณรัฐอิสระ  และเพื่อความปลอดภัยจากชาวละตินกลุ่มอื่นชาวโรมัน
จึงคอยปราบปรามพวกกลุ่มต่างๆ  รวมทั้งพวกกรีกเข้าไว้ในอำนาจได้มากที่สุดเพราะชาวโรมันเป็น
ชาติินักรบที่เข็มแข็งและสามารถครอบครองดินแดนต่าง ๆ เป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลคนทั่วไป
จึงมักเรียกชาวโรมันว่า จักรวรรดิโรมัน


อาณาจักรลุ่มแแม่น้ำสินธุ


      บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุตั้งแต่เขตที่ราบหุบเขาหิมาลัย ไป จนจรดฝั่ง
ทะเลในเขตอินเดียภาคตะวันตก ทางแคว้นปัญจาบและบริเวณประเทศ
ปากีสถานในปัจจุบันเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมอินเดียและต่อ มาได้
ขยายไปครอบคลุมลุ่มแม่น้ำคงคาตอนบนแม่น้ำสินธุมีความสัมพันธ์กับ
อารยธรรมของพวกสุเมเรียน ในดินแดนเมโสโปเตเมีย อาจกล่าวได้ว่า
ผลิตภัณฑ์จากนครในลุ่มแม่น้ำสินธุได้เผยแพร่ไปถึงริมฝังแม่น้ำไทกรีสยูเฟรติส มีการแลกเปลี่ยน
ิการค้าไม่ใช่เฉพาะวัตถุดิบและสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพวกอาหารด้วย 
เมือง
สำคัญของอารยธรรมแห่งนี้ คือ  เมืองโมเฮนโจดาโรและ เมืองฮารัปปา ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์
์กลางการค้าของบริเวณนี้สันนิษฐานว่าทั้งสองเมืองนี้มีอายุประมาณ 4,000 – 2,500  ปีก่อนคริสตกาล 


อาณาจักรลุ่มแแม่น้ำฮวงโห 

         ลุ่มแม่น้ำฮวงโห  หรือ ลุ่มแม่น้ำเหลือง  เป็นแหล่งอายธรรมที่ยิ่ง
ใหญ่แหล่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ใน ประเทศจีน  เรื่องราวของจีนในสมัย
ดึกดำบรรพ์นั้น  ประกอบด้วยนิทานและนิยายต่าง ๆ มากมายต่อมา เรา
สามารถสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมของลุ่มแม่น้ำฮวงโห
ได้ถึง 5,000 ปีเศษเพราะว่ามีผู้บันทึกเหตุการณ์ไว้มีการค้นพบอาวุธ
และเครื่องมือหินในประเทศอีกมากมาย โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียง
เหนือของแค้วนโฮนานและขุดค้นพบอาวุธและเครื่องมือหินในประเทศ
อีกมากมายโดยเฉพาะ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นโฮนานและขุดค้นพบซากโครงกระดูก
มนุษย์ในถ้ำใกล้กับกรุงปักกิ่ง นักโบราณคดีตั้งชื่อโครงกระดูกว่า “โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่ง”
ทำให้ทราบว่าบริเวณที่เป็นประเทศจีนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์รุ่นแรก ๆ  ที่ยังมีรูปร่างหน้า
ตาไม่เหมือนกัน มนุษย์สมัยปัจจุบันอายุ50,000-110,000  ปีมาแล้วอารยธรรมสมัยนี้จัดอยู่ในยุคหิน
เก่าตอนต้น