บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 บทที่ 1 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสังคมโลก

แบบทดสอบก่อนเรียน

วิวัฒนาการทางสังคมของโลก
       
     สมัยก่อนประวัติศาสตร์

       ยุคหินเก่า
        ยุคหินใหม่
        ยุคโลหะ

     สมัยประวัติศาสตร์
        สมัยโบราณ
        สมัยกลาง
        สมัยใหม่

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ

     ยุคโบราณ
     ยุคกลาง

     ยุคใหม่
     ปัจจุบัน

วิวัฒนาการทางการเมือง
       การปกครองของโลก


     ยุคก่อนรัฐชาติ
     ยุครัฐชาติ
     ยุคใหม่

แบบทดสอบหลังเรียน

 ติดต่อผู้สอน


 

สภาพสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์

  นับเป็นเวลาหลายแสนปีแล้วที่มนุษย์ได้จับกลุ่มกระทำการเพื่อประโยชน์ร่วมกันบางอย่าง สังคม
มนุษย์ในยุคแรก ๆ ยังเป็นสังคมของชนกลุ่มเล็ก ๆ  ที่เร่ร่อนไปตามแหล่งอาหาร  การคบหาสมาคม
ระหว่างกลุ่มยังจำกัด  นักสังคมมนุษย์ยุคนี้ว่า มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

                       

    สมัยก่อนประวัติศาสตร์  เริ่มตั้งแต่การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของมนุษย์์จนถึงยุคก่อนที่จะมีการ
ใช้ตัวอักษร 
สังคมในยุคนี้ถูกเรียกว่า สังคมดั้งเดิมผู้คนในสมัยนี้จะมีประวัติความเป็นมาร่วมกันเป็น
เผ่าพันธุ์หรือชาติ
วงศ์เดียวกัน  มีภาษาพูดและวัฒนธรรมรูปแบบเดียวกันมนุษย์ในสมัยนี้มีชีวิตแบบ
คนเถื่อนพึ่งพา
ธรรมชาติ  นักโบราณคดีแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ออกเป็นยุคหินและยุคโลหะ โดย
ยุคหินแบ่งได้เป็น ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่  และยุคโลหะ แบ่งออกเป็น ยุคทองแดง ยุคสำริดและยุคเหล็ก