บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 บทที่ 1 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสังคมโลก
แบบทดสอบก่อนเรียน

วิวัฒนาการทางสังคมของโลก
       
     สมัยก่อนประวัติศาสตร์

       ยุคหินเก่า
        ยุคหินใหม่
        ยุคโลหะ

     สมัยประวัติศาสตร์
        สมัยโบราณ
        สมัยกลาง
        สมัยใหม่

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ

     ยุคโบราณ
     ยุคกลาง

     ยุคใหม่
     ปัจจุบัน

วิวัฒนาการทางการเมือง
       การปกครองของโลก


     ยุคก่อนรัฐชาติ
     ยุครัฐชาติ
     ยุคใหม่

แบบทดสอบหลังเรียน


ติดต่อผู้สอน
 

สังคมมนุษย์ยุคหินเก่า

        ยุคหินเก่าแบ่งเป็นยุคย่อย ๆ ได้ 3 ระยะ ได้แก่ ยุคหินเก่าตอนต้น ยุคหินเก่าตอนกลาง และยุคหิน
เก่าตอนปลาย คนในยุคหินเก่าดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์ และเสาะแสวงหาพืชผักผลไม้กินเป็นอาหารมีการ
พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ  และสภาวะแวดล้อมอย่างเต็มที่  กล่าวคือ เมื่อฝูงสัตว์ที่ล่าเป็นอาหารหมดลงก็ต้อง
อพยพ
ย้ายถิ่นติดตามฝูงสัตว์ไปเรื่อย ๆ การที่มนุษย์จำเป็นต้องแสวงหาถิ่นที่อยู่ใหม่เพราะต้องล่าสัตว์ดังกล่าว 
อาจทำให้คนต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคไปในตัวด้วย  เนื่องจากชีวิตส่วนใหญ่ของคนในยุคหินเก่าต้องอยู่
กับการ
แสดงหาอาหารและการป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายและภัยธรรมชาติรวมถึงการต่อสู้ในหมู่พวกเดียวกันเพื่อ
การอยู่รอด
จึงทำให้ต้องพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือล่าสัตว์  โดยการพัฒนาอาวุธที่ทำด้วยหินสำหรับตัด ขูดหรือ สับ เช่น หอก มี และเข็ม เป็นต้น
        ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมพบว่า  คนในยุคหินเก่าเริ่มอยู่กันเป็นครอบครัว แล้ว แต่ยังไม่มีการ
อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนอย่างแท้จริง เพราะวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนไม่เอื้ออำนวยให้มีการตั้งหลักแหล่งถาวรขณะ
เดียว
กันองค์กรทางเมืองการปกครองก็ยังไม่เกิดขึ้น  สังคมจึงมีสภาพเป็นอนาธิปัตยคือไม่มีผู้เป็นใหญ่แน่นอน 
 
ผู้ที่มีอำนาจมักเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงเหนือผู้อื่น
                        
       นอกจากนี้ยังพบว่า  คนในยุคนี้เริ่มรู้จักแสดงความรู้สึกออกมาในรูปของศิลปะบ้างแล้ว  ศิลปะที่
ี่สำคัญได้แก่รูปเขียนกระทิงเรียงกันเป็นขบวน ขุดค้นพบภายในถ้ำอัลตะมิระ ทางตอนใต้ของสเปนและ
ภาพสัตว์ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ที่คนสมัยนั้นล่าเป็นอาหาร มีวัดกระทิง ม้าป่า กวางแดง และกวางเรน
เดียร์ เป็นต้น พบถ้ำสาบโก  ในประเทศฝรั่งเศส  ส่วนประเทศไทย 
พบที่ถ้ำตาด้วง จังหวัดกาญจนบุรี  ภูพระ
-บาท
 
จังหวัดอุดรธานี และถ้ำผีหัวโต  จังหวัดกระบี่ เป็นต้น
       สังคมของมนุษย์ยุคหินเก่าตอนกลาง และยุคหินเก่าตอนปลาย  มีระยะเวลาที่สั้น ปรากฏอารย
-ธรรม
เกิดขึ้นในทวีปยุโรป แอฟริกาและเอเชีย  สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคหินเก่าตอนกลางส่วน
มากคล้าย
กับยุคกินเก่าตอนต้นแต่ก็พบว่าคนยุคกินเก่าตอนกลางบางแห่งมีพัฒนาการมากขึ้น
       มีการพบหลักฐานแสดงว่า คนยุคหินเก่าในช่วงปลายมีความสามารถในการจับสัตว์น้ำได้ดและมีการ
ีคมนาคมทางน้ำเกิดขึ้นแล้ว  เทคโนโลยีของยุคกินเก่าตอนปลายจะมีขนาดเล็กกว่ายุคหินเก่าตอนต้นและ
ประโยชน์ใช้สอยดีขึ้นกว่าเดิม  คนยุคหินเก่าตอนกลางจะมีวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม   คือ
กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา  ตามถ้ำ หรือเพิงผา   ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่บนพื้นราบ  ริมน้ำหรือ
ชายทะเล