บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 บทที่ 1 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสังคมโลก
แบบทดสอบก่อนเรียน

วิวัฒนาการทางสังคมของโลก
       
     สมัยก่อนประวัติศาสตร์

       ยุคหินเก่า
        ยุคหินใหม่
        ยุคโลหะ

     สมัยประวัติศาสตร์
        สมัยโบราณ
        สมัยกลาง
        สมัยใหม่

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ

     ยุคโบราณ
     ยุคกลาง

     ยุคใหม่
     ปัจจุบัน

วิวัฒนาการทางการเมือง
       การปกครองของโลก


     ยุคก่อนรัฐชาติ
     ยุครัฐชาติ
     ยุคใหม่

แบบทดสอบหลังเรียน


ติดต่อผู้สอน


 

สังคมมนุษย์ยุคโลหะ

         คนยุคโลหะเริ่มรู้จักใช้ทองแดง  และสัมฤทธิ์   มาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับ 
ในส่วนของกิจกรรมการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้มีการพัฒนาให้มีการประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวิถี
ชีวิตของคนในยุคโลหะได้เปลี่ยนจากสภาพความเป็นอยู่แบบชุมชนเกษตรมาเป็นชุมชนเมือง ซึ่ง
เมืองดังกล่าวต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางการเกษตรกรรม  การปกครองและสังคมความสัมพันธ์
์ทางสังคมของคนยุคนี้จะอยู่กันแบบเครือญาติมีความรักใคร่กลมเกลียวและผูกพันอย่าใกล้ชิด
เพราะเป็นสังคมขนาดเล็ก  การจัดระเบียบทางสังคมจะเป็นไปในแบบของตระกูลและหมู่บ้าน
มากกว่าที่จะเป็นไปในสังคมแบบปัจจุบัน
        

         ในด้านความเชื่อพบว่า  คนในสังคมเกษตรกรรมจะมี
ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอำนาจทีไม่มีตัวตนอย่าง
เข้มข้น ทั้งนี้เพราะมีประสบการณ์ว่าอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดัง
กล่าวอยู่เหนืออำนาจมนุษย์ดังนี้คนในสมัยนั้นจึงได้คิดลัทธิ
วิญญาณขึ้นมา  เพื่อคุ้มครองป้องกันตนเองและกลุ่ม ขณะ
เดียวกันผู้คนก็พยายามนำตนเองเข้าไปใกล้ชิดกับอำนาจ
ลึกลับนั้นผ่านกระบวนการของพิธีกรรมและการบวงสรวง 
บูชา จนเกิดเป็นระบบศาสนาและขนบธรรมเนียมในเวลาต่อมา