วิชา วิถีโลก( Global society and Living )
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของโลก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตอนที่ 1 คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1.รากฐานความเจริญด้านอารยธรรมของโลกเริ่มมี มาตั้งแต่สมัยใด

    ก.สมัยก่อนประวัติศาสตร์
    ข.สมัยประวัติศาสตร์
    ค.สมัยปฎิวัติอุตสาหกรรม
    ง.สมัยจักรวรรดินิยม2.ข้อใดคือหลักการสำคัญที่มนุษย์ใช้พิจารณาเพื่อตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย

    ก.เลือกอยู่บริเวณที่สูงเพื่อความปลอดภัยจากศัตรูภายนอก
    ข.เลือกอยู่บริเวณใกล้กับแหล่งน้ำเพื่อเป็นประโยชน์ทางเกษตรกรรม
    ค.เลือกอยู่บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาเพื่อสะดวกทางด้านการค้าขาย
    ง.เลือกอยู่บริเวณป่าดิบชื้นเพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีความหลากหลาย3.ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์

    ก.เกษตรกรรม
    ข.พงศาวดาร
    ค.ตัวอักษร
    ง.การใช้โลหะ4.ข้อใดแสดงถึงหลักฐานในสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนที่สุด

    ก.ปราสาทนครวัด กัมพูชา
    ข.ศิลาจารึกหลักที่ 2 วัดศรีชุม
    ค.พระราชวังเชินบรุน ออสเตรีย
    ง.ภาพเขียนสีผาแต้ม อุบลราชธานี5.ข้อใดเป็นการสื่อสารที่ใช้กันในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

    ก.ภาษาเขมรโบราณ
    ข.ภาษาชาวมายาโบราณ
    ค.ภาษารูปภาพสัญลักษณ์
    ง.ภาษาเฮียโรกลิฟฟิคอียิปต์6.บริเวณใดของโลกในสมัยโบราณที่มีหลักฐานของการเกษตรกรรมที่เก่าที่สุดในโลก

    ก.เมโสโปเตเมีย
    ข.อียิปต์
    ค.อินเดีย
    ง.ไทย7.ข้อใดคือสาเหตุที่สำคัญที่สุดในการสร้างอาคารสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างที่มีความใหญ่ โตมโหฬารของอารยธรรมต่าง ๆ

    ก.หลงใหลในความงาม
    ข.ต้องการบูชาเทพเจ้า
    ค.มีเวลาว่างเหลือเฟือ
    ง.เป็นจุดเด่นของเมืองหลวง8.ข้อใดถูกต้อง

    ก.จิ๋นซีฮ่องเต้ – พระจักรพรรดิพระองค์แรกของจีน
    ข.พระเจ้าพิมพิสาร – สมัยยุคทองของอินเดีย
    ค.ฟาโรห์ตุตันคาเมน – ฟาโรห์องค์แรกของอียิปต์
    ง.อเล็กซานเดอร์ – กษัตริย์องค์สุดท้ายของโรมัน9.เหตุการณ์ใดที่ถือเป็นจุดแห่งการสิ้นสุดของยุคอารยธรรมสมัยโบราณ

    ก.การล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน
    ข.การปฏิวัติล่มล้างระบบกษัตริย์ของจีน
    ค.การปฏิรูปความเชื่อทางคริสต์ศาสนา
    ง.การสำรวจและค้นพบดินแดนโลกใหม่ทางทะเล10.ข้อใดคือ ความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนในยุคกลาง

    ก.ภูตผี ปีศาจ วิญญาณ
    ข.กษัตริย์และนักรบ
    ค.เทพเจ้าหลายองค์
    ง.ศาสนา11.คนกลุ่มใดในยุคกลางของยุโรปที่มีความป่าเถื่อน

    ก.ประชาชน
    ข.อนารยชน
    ค.อารยชน
    ง.ทาสติดที่ดิน12. วิทยาศาสตร์ การแพทย์ พีชคณิต ตัวเลข และอักษรอารบิค วรรณกรรมพันหนึ่ง ทิวาทั้งหมดนี้คือ ความสำเร็จของอารยธรรมใด

    ก.อารยธรรมยุคกลาง
    ข.อารยธรรมอิสลาม
    ค.อารยธรรมอินเดีย
    ง.อารยธรรมอียิปต์13.ข้อใดหมายถึง สงครามครูเสด

    ก.เป็นสงครามระหว่างคนที่นับถือศาสนา คริสต์ที่มีนิกายต่างกัน
    ข.เป็นสงครามขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ
    ค.เป็นสงครามแย่งชิงอาณานิคมระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส
    ง.เป็นสงครามศาสนาระหว่างคริสต์กับอิสลาม14.จักรวรรดินิยมเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ใด

    ก.การยุติสงครามครูเสด
    ข.การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
    ค.การปฏิวัติอุตสาหกรรม
    ง.การค้นพบเส้นทางเดินเรือ15. ชาติใดถือว่าเป็นจักรวรรดินิยมรุ่นแรกของโลก

    ก.สหรัฐอเมริกา- สหภาพโซเวียต
    ข.อังกฤษ – ฝรั่งเศส
    ค.สเปน – โปรตุเกส
    ง.เยอรมัน – อิตาลี16. ชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งที่สำคัญใดที่นำไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

    ก.การลอบปลงพระชนม์มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย – ฮังการี
    ข.การขยายอำนาจของฝรั่งเศสจากสงครามนโปเลียน
    ค.สงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
    ง.การเกิดความไม่พอใจจากการชำระหนี้สงครามของเยอรมัน17.ฝ่ายมหาอำนาจกลาง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 หมายถึงชาติใด

    ก.เยอรมนี อิตาลี ออสเตรีย – ฮังการี
    ข.อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย
    ค.ญี่ปุ่น เยอรมนี อิตาลี
    ง.อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส18. แกนนำฝ่ายอักษะ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 หมายถึงชาติใด

    ก. เยอรมนี ออสเตรีย ตุรกี
    ข.อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย
    ค.อเมริกา รัสเซีย อิตาลี
    ง.ญี่ปุ่น เยอรมนี อิตาลี19. “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เป็นการทำสงครามระหว่างชาติใด

    ก.สหรัฐอเมริกา – สหภาพโซเวียต
    ข.ญี่ปุ่น – สหรัฐอเมริกา
    ค.อังกฤษ – อาร์เจนตินา
    ง.เยอรมัน – อิตาลี20.เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

    ก.การค้นพบโลกใหม่
    ข.การฟื้นฟูทางการปกครองแบบประชาธิปไตย
    ค.การปฏิวัติทางวัฒนธรรม
    ง.การเกิดของลัทธิชาตินิยมตอนที่ 2 จงสรุปเนื้อหาเรื่อง วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของโลก มาพอสังเขป  >>> click
                                                                                                                                                                                                                                                  << back