บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

            คำว่า “โลกาภิวัตน์” หมายถึง การแพร่กระจายไปทั่วโลก การที่ประชาคมโลก ไม่ว่าจะ
อยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง
สืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ดังนั้นยุคโลกาภิวัตน์ จึงเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ที่
ไร้พรมแดน อันเป็นยุคที่มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
และคมนาคมทำให้ประเทศต่างๆ  ได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น กระแสงโลกทั้งในรูปของทุน
และข้อมูล รวมทั้งค่านิยมบางประการ เช่น สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมได้ขยายตัวครอบ
คลุมไปทั่วโลก  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวอเมริกันที่ชื่อ แคนเตอร์ และพิดตินสกี้ ได้ระบุว่า
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์ มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ

            1.มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย
            2.การเกิดขึ้นพร้อมกันหรือมีอยู่ในขณะเดียวกัน
            3.การมีช่องทางให้เลือกในการดำเนินงานได้มากหว่าช่องทางปกติ
            4.มีความหลากหลายที่เกิดจากการกระจายการดำเนินงาน

            
            ลักษณะสำคัญของโลกาภิวัตน์   จึงเป็นความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
กิจกรรมการดำเนินงาน ซึ่งแต่เดิมอาจจะผูกขาดอยู่ ณ ศูนย์หรือแหล่งไม่กี่แห่งในโลก  ออกไป
ยังท้องถิ่น หรือศูนย์ใหม่ ๆ หลายกหลายมากขึ้น  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสังคมโลกยุคโลกา-
ภิวัตน์ จึงเป็นโลกที่มนุษย์สามารถข้ามพรมแดนของประเทศ และสามารถทะลุกาลเวลาได้โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารในลักษณะที่ไร้พรมแดน  โลกในสายตาของ
ผู้ที่อาศัยเทคโนโลยี จึงเป็นโลกใบเล็กที่สามารถติดต่อถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว

   บทที่ 2 สภาพปัจจุบันของสังคมโลก  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     สงครามเย็น ( Cold  War)

         สาเหตุของสงครามเย็น
         
ความเป็นมาของสงครามเย็น
         
ลักษณะการต่อสู้ในสงครามเย็น
         
การสิ้นสุดสงครามเย็น
         
สภาวการณ์ของโลกภายหลังสงครามเย็น


     สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์

         ลักษณะสำคัญของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ 
            ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกปัจจุบัน

     แบบทดสอบหลังเรียน

   
  ติดต่อผู้สอน