บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


1.องค์การสหประชาชาติ (ต่อ)

   

ผลการดำเนินงานของสหประชาชาติ
         
            สหประชาชาติเปรียบเสมือนสภาแห่งโลก  ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้แทนประเทศต่างๆ 
จะนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อหาหนทางและ
วิธีการแก้ปัญหาอันจะสร้างสันติสุขให้แก่มวลมนุษยชาติ  แต่สหประชาชาติก็มิใช่ผู้ที่จะ
กุมกติกาให้้ประเทศต่าง ๆ ปฏิบัติตามได้  ฉะนั้นบทบาทของสหประชาชาติจึงมีทั้งที่ประ
สบผลสำเร็จ และประสบความล้มเหลว

          ผลงานที่ประสบความสำเร็จ  พอสรุปที่สำคัญ ๆ  ได้ดังนี้
            1.  กองกำลังสหประชาชาติเข้าระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศ ทำให้โลกเกิด
สันติสุขได้เสมอมา
            2.  การดูแลด้านคุณภาพชีวิตของประชากรโลก  เช่น การแก้ปัญหาโรคระบาด
รุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ การแก้ปัญหาผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ            
            3.  การดูแลด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจจะมีการล่วงละเมิดเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ
อยู่เป็นประจำ  เช่น  สิทธิสตรี  สิทธิเด็ก  สิทธิผู้ใช้แรงงาน  เป็นต้น 

            ผลงานที่ประสบความล้มเหลว  พอสรุปได้ดังนี้
            1.  สมาชิกประเภทประจำในคณะมนตรีความมั่นคงมีสิทธิยับยั้ง ทำให้ปัญหาที่
ขัดต่อความต้องการของชาติผู้ก่อตั้งทั้ง  5  ไม่ได้รับการแก้ไข
            2.  การควบคุมอาวุธนิวเคลียร์จะเป็นไปตามความต้องการของชาติมหาอำนาจ
นิวเคลียร์มากกว่าเป็นไปตามมติของสหประชาชาติ           
            3.  มติต่าง ๆ  ของสหประชาชาติ มักจะคล้อยตามความปรารถนาของชาติอภิ
มหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา
            4.  ปัญหาด้านการเงิน  ประเทศสมาชิกหลายประเทศขาดการจ่ายเงินบำรุงองค์
์การมานาน ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ  ติดขัด อาทิ สหรัฐอเมริกามีหนี้สินค้างจ่ายบำรุง
มาหลายปีเป็นเงินถึง  519 ล้านเหรียญ  ในปี  ค.ศ.  1996  สหรัฐฯ ยินยอมใช้หนี้โดย
ทยอยจ่ายเป็นเวลา  3  ปี  โดยมีเงื่อนไขว่า สหประชาชาติต้องปฏิรูปองค์กรบางประการ
เสียใหม่

 
 
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 

     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231