บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


3.องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

   

3.7 เขตการค้าเสรีอาเซียน  หรือ  อาฟต้า
      (The  ASEAN  Free  Trade  Area  :  AFTA) 
                               
                                                   www.us-asean.org


               อาฟต้าก่อตั้งขึ้นในปี  ค.ศ.  1992 ตามคำเสนอแนะของนายอานันท์  ปันยารชุน 
อดีตนายกรัฐมนตรี ของไทย โดยให้เหตุผลว่าอาเซียนควรจะรวมกลุ่มกันให้เข้มแข็งมากยิ่ง
ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เพราะความร่วม
มือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างเชื่องช้ามากเกินไป การจัดตั้งเขตการค้า
เสรีจะสามารถเปิดโอกาสให้สินค้าจากประเทศสมาชิกได้ค้าขายกันโดยไม่เสียภาษีศุลกากร
หรือไม่มีมาตรการ กีดกันทางการค้าต่อกัน  โดยจะทำการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนให้
สำเร็จภายใน 15 ปี จะยกเลิกพิกัดภาษีศุลกากรในด้านอุตสาหกรรมก่อน  เช่น  สิ่งทอ อาหาร
แปรรูป ยานยนต์  เป็นต้น สำหรับสินค้าเกษตรกรรมจะพิจารณาเป็นลำดับท้ายๆ เพราะกลุ่มอา
เซียนมีสินค้าเหล่านี้คล้ายคลึงกัน
              การดำเนินการร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามที่กล่าวจะช่วยดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ เพราะการที่กลุ่มอาเซียนลดอุปสรรคทางการค้าต่อกันในลักษณะต่างๆ จะทำ
ให้เกิดตลาดที่กว้างขวางขึ้นเหมาะสมต่อการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม ประชาชนในประเทศสมา
ชิกจะได้ซื้อสินค้าในราคาถูก เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกจะขยายตัว
และเจริญก้าวหน้านอกจากนี้การตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนยังจะทำให้กลุ่มอาเซียนแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจเพื่อแข่งขันกับกลุ่มการค้าอื่น ๆ เช่น  NAFTA,  EAEG   (The  East  Asian  Economic  Group ประกอบด้วย ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  ไต้หวัน  ฮ่องกง)


 
 


   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231