บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


3.องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

   

3.7 กลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
      หรือ เอเปค
(Asia – Pacific  Economic  Co – operation  : APEC)
                               
                                                  www.apecthai.org


          เอเปคก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987  โดยสมาชิก 12 ประเทศซึ่งประกอบด้วย อาเซียน
6  ประเทศแรก (บรูไน  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  และไทย)และประเทศ
ที่เป็นคู่ค้าสำคัญได้แก่  สหรัฐอเมริกา   แคนาดา  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 
ต่อมามีประเทศเข้าร่วมอีกคือ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ฮ่องกง  ไต้หวัน เม็กซิโก  ปาปัวนิว
กินี  |ชิลี  เวียดนาม  เปรู  และรัสเซีย  ปัจจุบันมีสมาชิกรวม  21 ประเทศวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งองค์การเอเปค เพื่อให้มีการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 
โดยกำหนดเป้าหมายให้ประเทศอุตสาหกรรมเปิดเสรีภายในปี ค.ศ. 2010 และประเทศกำลัง
พัฒนาให้เปิดเสรีภายในปี ค.ศ.2020 ซึ่งหมายถึงทุกประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องกำจัดระบบ
กีดกันทางการค้าให้หมดไปในอนาคต


 
 
 
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231