บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


3.องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

   

3.6 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือ  อาเซียน
      (The Association  of South East   Asian Nations:  ASEAN)
                                  
                                                   www.aseansec.org


          สมาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปี   ค.ศ.   1967   โดยสมาชิกเริ่มแรก  5 ประเทศคือ
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์และไทยโดยมีสำนักงานเลขาธิการอยู่ที่กรุงจา
การ์ตาประเทศอินโดนีเซีย  ต่อมาบรูไนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอันดับที่ 6 โดยมีเวียดนาม 
ลาว  พม่า  และกัมพูชา  เข้าเป็นสมาชิกตามลำดับรวม  10  ประเทศวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งสมาคมอาเซียนเพื่อความร่วมมือกันพัฒนาเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒน-
ธรรมเท่านั้น  โดยไม่มีความร่วมมือทางการทหาร ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองในภูมิภาคนี้ คือสหรัฐอเมริกาได้ประกาศหลักการนิกสันใน ค.ศ. 1969 โดยการถอน
ทหารออกจากเวียดนามใต้      ส่งผลให้องค์การซีโต   (SEATO)  ล้มเลิกไปองค์การอา
เซียนจึงรับหน้าที่ในความร่วมมือทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
    บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231