บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


3.องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

   

3.4 สหภาพยุโรป
     (European  Union  :  EU)
                                    
                                                       www.eurunion.org


          สหภาพยุโรป  พัฒนามาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (European  Economic 
Community  :  EEC) 
ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ประเทศคือ ฝรั่งเศส เยอรมนี  อิตาลี เบลเยี่ยม 
เนเธอร์แลนด์  ลักเซมเบิร์ก  อังกฤษ  ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก  โปรตุเกส  สเปน  กรีซ  ออสเตรีย  สวีเดน  และฟินแลนด์
          วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มสหภาพยุโรป  เป็นการรวมกันในลักษณะตลาดร่วมลด
กำแพงภาษีสินค้าระหว่างกันการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรีโดยใช้อัตราเดียวกันใน
ด้านการขนส่ง  ทุน  บริการ ค่าจ้าง  เงินเดือนเป็นต้น  องค์การนี้มีความร่วมมือกันมากขึ้น
เรื่อย ๆโดยจะพัฒนาความร่วมมือกันในทางการเมือง  การต่างประเทศ ความมั่นคง และ
เศรษฐกิจ คล้ายกับเป็นประเทศเดียวกัน  และใช้เงินตราสกุลเดียวกันคือ  เงินยูโร  (EURO) 
โดยจัดตั้งธนาคารกลางยุโรป(European  Central  Bank  :  ECB) ซึ่งมีหน้าที่ออกเงินตรา
สกุลยูโรขึ้นใช้  โดยกำหนดค่าเงิน 1 ยูโร  มีค่าเท่ากับ  1.5 เหรียญสหรัฐฯ 
            แนวโน้มดังกล่าวทำให้สหภาพยุโรปสามรถเปิดระบบการค้าเสรีระหว่างกันได้อย่าง
เป็นรูปธรรมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นเพราะสหภาพยุโรปจะกลายเป็น
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับประเทศไทยนั้นสหภาพยุโรปเป็น
ตลาดใหญ่ที่รองรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะ
หลัง สิ่งทอ  อัญมณี   และอาหาร  เป็นต้น โดยไทยส่งออกไปสหภาพยุโรปประมาณร้อยละ 
15.9  ของมูลค่าการส่งออกในปี  ค.ศ.  1996 ใน ค.ศ. 2004 มีการรับประเทศยุโรปตะวัน
ออก 10 ประเทศเป็นสมาชิก (รวมเป็น 25 ประเทศ) มีโปแลนด์ เอสโทเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เชคสโลวะเกีย ฮังการี สโลวีเนีย มอลต้าและไซปรัส ประชากรรวมของ EU 450 ล้านคน

           
 
 
 
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231