บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


2.องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

   

2.4 องค์การอาหารและเกษตร
      (Food  and  Agriculture  Organization  :  FAO)                                         
                                                          www.fao.org

             เป็นทบวงชำนัญพิเศษที่จัดตั้งขึ้นในปี  ค.ศ.  1946 โดยสมัชชาแห่งสหประชา
ชาติมีมติรับรองให้เข้าร่วมในองค์การสหประชาชาติ   สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่   กรุงโรม ประเทศอิตาลีปัจจุบันมีสมาชิก 156  ประเทศ มีบทบาทและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนอาหาร  อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรซึ่งมักจะเกิด
ขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา โครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารที่สำคัญคือ
โครงการอาหารโลก  (World  Food  Program) เพื่อระงับปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่าง
ฉับพลัน เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากจะ
ช่วยแก้ปัญหาด้านอาหารแล้วยังให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนโดยมีการสร้างโครง
สร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กันไป บทบาทในการนำเอาเทคโนโลยีและวิทยา
การใหม่ ๆ   มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนงบประมาณการ
วิจัยและรวบรวมข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการสงวนพืชผลและพันธุ์ไม  ้ และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการปศุสัตว์   เผยแพร่ข้อมูลด้านการประมง  ปรับปรุงวิธีการและเครื่อง
มือการประมงให้้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ส่งเสริมการสงวนป่าไม้ การพัฒนา
พื้นที่ป่า การอุตสาหกรรมป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากป่า การจัดประชุมระหว่างประเทศสมาชิก
และให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิทยาการในโครงการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ 
 

   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231