บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


3.องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

   

3.9 กลุ่มชาติอุตสาหกรรมทั้งเจ็ด
      
(Group  of   Seven   :  G 7)                             
                               
                                                   www.g7.utoronto.ca


                G 7  เป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก 7  ชาติคือสหรัฐอเมริกา   
อังกฤษ  ฝรั่งเศส   เยอรมนี   อิตาลี  แคนาดา  และญี่ปุ่นโดยรวมกลุ่มขึ้นในปี ค.ศ.1975
และจัดประชุมกันทุกๆ ปี วัตถุประสงค์สำคัญคือมุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิกคุ้มครองสภาพแวดล้อมธรรมชาติ  ส่งเสริมการค้าเสรีและให้ความ
ร่วมมือประเทศยากจนตลอดจนการร่วมมือกันจัดระเบียบโลกและร่วมแก้ไขปัญหาที่กระทบ
ต่อความมั่นคงของโลกนอกจากนี้ยังเน้นนโยบายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและจัด
ระเบียบของโลก เช่น จัดสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังพิจารณาถึงปัญหา
ทางการเมืองของโลกอยู่เสมอ เช่น การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อดีตประเทศ
สหภาพโซเวียตปัญหาผู้ก่อการร้ายในประเทศต่าง ๆ เป็นต้น  ปัจจุบันกลุ่ม  G7 ได้เชิญ
ประเทศรัสเซียเข้าร่วมประชุมผู้นำของ G7 เพื่อรับความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจเป็น
ประจำทุกปี จึงมีผู้เรียกการประชุมนี้ว่า การประชุม  G 8 
    บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231