บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


4.องค์การทางเมืองการปกครองระหว่างประเทศ

   


บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางด้านการเมือง มีดังนี้


      1. การยุติข้อพิพาทด้วยสันติวิธี  เช่น  วิธีทางการทูต  การไกล่เกลี่ย  การเจรจา  เป็นต้น
      2. การรักษาสันติภาพและความมั่นคง  โดยวิธีการ  “รักษาความมั่นคงร่วมกัน”  อาจทำ
ได้โดยการใช้กำลังและไม่ใช้กำลังหากจะใช้กำลังต้องได้รับอนุญาตจากคณะมนตรีความมั่น
คงเสียก่อนหรือการใช้กองกำลังรักษาสันติภาพ (UN Peace  Keeping  Force) คือกองทัพ
ของสหประชาชาติ ให้เข้าไปทำหน้าที่ในบริเวณที่มีข้อพิพาทกัน
      3. การสร้างความมั่นคง โดยการควบคุมอาวุธและลดกำลังอาวุธ เช่น การลงนามห้าม
ทดลองอาวุธนิวเคลียร์
      4. มีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดการบูรณาการทางการเมือง   (Political  Integration) 
โดยสนับสนุนให้มีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างนานาชาติเพื่อไม่ใช้ความรุนแรงในการยุติข้อ
ขัดแย้ง
         องค์การทางการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันมีหลายองค์การบางองค์การยังมีบท
บาทอยู่มาก แต่บางองค์การแทบจะไม่มีบทบาท บ้างก็ล้มไปแล้วในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะองค์
์การที่สำคัญ ๆที่รู้จักกันแพร่หลาย  ดังนี้


 
 
   
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231