บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


3.องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

   

3.3 ธนาคารโลก 
     (World  Bank)

                                         
                                                   www.worldbank.org          ธนาคารโลก  หรือ  ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ  (International 
Bank  for  Reconstruction  and  Development  :  IBRD)
  ตั้งขึ้นในปี  ค.ศ.1946 ในสังกัด
องค์การสหประชาชาติ  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  กรุงวอชิงตัน  ดี. ซี.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีสมาชิก 135  ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ได้รับความเสีย
หายจากสงครามโลกครั้งที่  2 โดยให้สมาชิกกู้ยืมไปเพื่อพัฒนาและบูรณะประเทศ  ต่อมาได้
้้ขยายขอบเขตของการบริการออกไปเป็นการสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาและเพิ่มผล
ผลิตในประเทศที่กำลังพัฒนาตามลักษณะกิจการที่จะลงทุนอันจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในประเทศเหล่านั้นดีขึ้น
นอกจากนี้ธนาคารโลกได้วางกฎเกณฑ์การแบ่งสรรค์เงินกู้
ตามสภาพภูมิศาสตร์ ตามลักษณะกิจการที่จะลงทุนและตามความจำเป็นของโครงการในแต
่ละปีเป็นการกระจายการบริการเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลประเทศสมาชิกนอกจากนี้ยังช่วย
เหลือสมาชิกด้วยการแนะนำและให้บริการความรู้เกี่ยวกับการวางแผนลงทุนและบริหารการ
เงินเพื่อให้การลงทุนได้ผลเต็มที่
           เงินทุนของธนาคารโลกได้มาจากการจำหน่ายพันธบัตรในตลาดการเงินสำคัญของ
โลก ค่าบำรุงจากประเทศสมาชิกและเงินค่าหุ้นของประเทศสมาชิก ซึ่งทุกประเทศที่เป็น
สมาชิกจะต้องถือหุ้นของธนาคารมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ มูลค่าหุ้นละ 10,000  เหรียญสหรัฐฯ ประเทศที่ถือหุ้นมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา  ประมาณร้อยละ  25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  สำหรับประเทศไทยถือหุ้นประมาณ  115 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  หรือร้อยละ  0.45 ของหุ้นทั้งหมด

 
 
 
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231