บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


2.องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

   

2.2 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
      (International Labour Organization :  ILO)                                          
                                                         www.ilo.org


              เป็นทบวงชำนัญพิเศษหน่วยงานแรกขององค์การสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นในปี 
ค.ศ.  1946  สำ
นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสมาชิก 
145  ประเทศ มีบทบาทและการดำเนินงานดังนี้  เพื่อวางมาตรฐานด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศ เป็นมาตรฐานทางด้านสิทธิมนุษยชน  เช่น  ความปลอดภัยในการทำงานค่าแรงที่
ี่ยุติธรรมและสภาพการทำงานที่เหมาะสม  เป็นต้น  ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิทยา
การ  ได้แก่ ความช่วยเหลือในการยกร่างกฎหมายแรงงานภายในประเทศสมาชิกให้คำแนะนำ
ในการบริหารด้านแรงงานและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิควิทยาการในการปรับปรุงสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกและช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและฝึกอบรมจัดตั้ง
สำนักงานจัดหางานทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาคให้การฝึกอบรมทางวิชาชีพ  และจัดตั้ง
ศูนย์กลางการฝึกอาชีพชั้นสูงที่ เมืองตูริน ประเทศอิตาลี  รวมถึงให้ความร่วมมือทางด้านการ
วิจัยและข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งมีหลายหน่วยงาน  ได้แก่ สำนักงานข้อมูลข่าวสารและหอสมุดกลาง
หน่วยงานกลางในการวางแผนและการวิจัยศูนย์สารนิเทศระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัย
และสุขภาพในการทำงาน สำนักงานบรรณาธิการสิ่งพิมพ์และการแปลและสำนักงานสารนิเทศ
ขององค์การ  ณ  กรุงเจนีวา  หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้จะแปลและเผยแพร่มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศทั้งในรูปของอนุสัญญาและข้อเสนอแนะเผยแพร่ข่าวสารความเป็นไปทาง
ด้านแรงงานขององค์การและประเทศสมาชิกในรูปของเอกสารและสื่อต่างๆ

            ILO  ได้ดำเนินกิจกรรมและบทบาทสำคัญเกี่ยวกับสิทธิขั้นมูลฐานของผู้ใช้แรงงาน 
รวมทั้งบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในการดำเนินงานของ  ILO ได้ประสบปัญหาในการดำเนินงานอันเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากลักษณะโครงสร้างของ
องค์การ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไตรภาคี ทำให้ภาครัฐสามารถครอบงำผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง โดยกลุ่มประเทศโลกที่สาม  และกลุ่มสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีเสียง
ข้างมากในองค์การ ทำให้กลุ่มประเทศตะวันตกและสหรัฐอเมริกาไม่พอใจรวมทั้งความยาก
ลำบากในการกำหนดมาตรฐานทางด้านแรงงานอันเป็นผลมาจากระดับการพัฒนาที่ไม่เท่า
เทียมกันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาและการขาดอำนาจบังคับของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
    บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231