บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


3.องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

   

3.2 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
     (International  Monetary  Fund  :  IMF)

                                         
                                                          www.imf.org                 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  เป็นองค์กรหนึ่งในสังกัดองค์การสหประชาชาติ 
เริ่มดำเนินการในปี  ค.ศ.  1947  มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่  กรุงวอชิงตัน  ดี. ซี.  ประเทศสหรัฐ
อเมริกา   มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเงินทุนประเทศ
สมาชิกจะต้องนำมาฝากไว้เป็นกองทุนสำรอง  เมื่อมีความต้องการใช้เงินก็สามารถถอนเงิน
ออกไปได้การดำเนินงานเช่นนี้เป็นความร่วมมือกันเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินของประเทศ
สมาชิกอันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การขยายและการเจริญเติบโตทางการค้าระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะแก่ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก
                การให้ความช่วยเหลือสมาชิกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเงินระหว่าง
ประเทศจะกระทำโดยผ่านการประชุมพิจารณาและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนอกจาก
นี้กองทุนยังให้ความช่วยเหลือในด้านระบบการเงินและขจัดอุปสรรคทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งเงินทุน (เงินกู้)  ชั่วคราวให้แก่ประเทศสมาชิก
ที่ขาดดุลการชำระเงินอย่างรุนแรงอีกด้วย  ปัจจุบันมีสมาชิก  184  ประเทศ

 
 
 
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 

     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231