บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


องค์การระหว่างประเทศ


 

            ความร่วมมือระหว่างประเทศเริ่มตั้งแต่สมัยการประชุมแห่งเวียนนา (Congress of  Vienna)  เพื่อยุติสงครามนโปเลียน  จากนั้นก็ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะ ๆ  จนก่อตั้ง
องค์การระหว่างประเทศขึ้นมาคือ  องค์การสันนิบาตชาติ  (League  of  Nations)  ที่กำเนิดขึ้นเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่  1  และองค์การสหประชาชาติ  (The  United  Nations)  เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่  2  จากนั้นก็มีการก่อตั้งองค์การต่าง ๆ  อีกหลาย
องค์การ
            องค์การระหว่างประเทศ  คือ  หน่วยงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป  ทั้งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  บางองค์การก็
็เป็นความร่วมมือในระดับสากลหรือระดับโลก บางองค์การก็เป็นความร่วมมือในระดับภูมิ
ภาค  เช่น องค์การสหประชาชาติ  องค์การค้าโลก  องค์การนาโต้  สหภาพยุโรป องค์การ
โอเปคและองค์การอาเซียน  เป็นต้น

           
1. องค์การสหประชาชาติ  (The  United  Nations  :  UN)

                                        
                                                        www.un.org

            ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2   สหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ร่วมกันประกาศ
แถลงการณ์ที่เรียกว่า  กฎบัตร แอตแลนติค  (The  Atlantic  Chater)  เมื่อ  ค.ศ.1941  เพื่อเป็นหลักการสร้างสันติภาพให้แก่มวลมนุษยชาติ   และเพื่อยุติการสู้รบในสงครามโลก
ครั้งที่  2  บรรดาประเทศสมาชิกได้ร่วมกันลงนาม  และร่วมมือกันดำเนินความพยายามที่
จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง   ภายหลังประเทศสมาชิกจึงได้จัดประชุมตามมา
อีกหลายครั้งเช่น  การประชุมที่กรุงวอชิงตัน  ดี. ซี.  ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่ประชุม
กำหนดให้มีการตั้งองค์การของโลกขึ้นมาใหม่แทนองค์การสันนิบาตชาติ  ต่อมาผู้แทนของ
ประเทศต่าง ๆ  51 ประเทศ ได้ลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติและประกาศจัดตั้งองค์การ
สหประชาชาติ  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  ค.ศ.  1945
 
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231