วัตถุประสงค์บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ

1.ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาของสังคมโลก ในด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
2.ศึกษาพัฒนาการความขัดแย้งของสงครามต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก
3.ศึกษาวิกฤตการณ์/กรณีศึกษาของความขัดแย้งของสังคมโลก
4.ศึกษาถึงกลุ่มก่อการร้ายและภาวะสังคมโลกไร้ระเบียบในสังคมโลกปัจจุบัน
5.ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิภาคเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบัน
6.ศึกษาวิเคราะห์ภาวะสังคมโลกไร้ระเบียบอันจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคต


 
     
 
เข้าสู่บทเรียน