บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


3.องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

   

3.5 ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟต้า
      (North America Free Trade Agreement  :  NAFTA)
                        
                                                   www.international.gc.ca


          นาฟต้าจัดตั้งขึ้นในปี   ค.ศ.1992  ปัจจุบันมีสมาชิก  4  ประเทศคือ  สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา    เม็กซิโก   และชิลี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าและบริการ
ระหว่างประเทศสมาชิกยกเลิกภาษีศุลกากร  ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ขยายโอกาส
การลงทุน คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  และแก้ไขข้อพิพาททางการค้าในอนาคต
นาฟต้าจะเป็นเขตการค้าที่ใหญ่มากมีจำนวนประชากรและมูลค่าของสินค้าที่ผลิตได้มาก
กว่ากลุ่มเศรษฐกิจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำและวัตถุดิบราคา
ถูกจากเม็กซิโกมีเงินทุนและเทคโนโลยีระดับสูงจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปัจจุบันมีนัก
ลงทุนชาวอเมริกันและแคนาดาเข้าไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเม็กซิโกเป็นจำนวนมาก 
ทำให้ผลผลิตของนาฟต้าแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            นาฟต้าเป็นตลาดสำคัญของไทยอีกแห่งหนึ่ง  โดยในปี ค.ศ. 1996 ไทยส่งออกสิน
ค้าไปขายนาฟต้าประมาณร้อยละ 19.2  ของมูลค่าสินค้าส่งออกรวม เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป 
เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า  อาหารทะเลกระป๋อง กุ้งสด
แช่เย็นแช่แข็ง  อัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น

           
 
 
 
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231