บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


4.องค์การทางเมืองการปกครองระหว่างประเทศ

   

4.1 องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้
      
(North Atlantic  Treaty  Organization  : NATO)                             
                                                         www.nato.int


                องค์การนาโต้จัดตั้งขึ้นในปี  ค. ศ.1949 โดยเป็นกลุ่มความร่วมมือทางการเมือง
และการทหารของค่ายโลก  เสรีเพื่อรักษาความมั่นคงร่วมกัน เนื่องจากหวั่นเกรงภัยคุกคาม
จากสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นผู้นำค่ายโลกคอมมิวนิสต์ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันมี
สมาชิก 16 ประเทศคือ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  อังกฤษ ฝรั่งเศส  เบลเยี่ยม  เนเธอร์แลนด์  ลักเซมเบิร์ก  อิตาลี  เดนมาร์ก  ไอซ์แลนด์  โปรตุเกส  กรีซ  ตุรกี เยอรมนี  และใน ค.ศ.1997
ได้รับประเทศในยุโรปตะวันออกที่เคยเป็นบริวารของสหภาพโซเวียตเข้าเป็นสมาชิกได้แก่ โปแลนด์ สาธารณรัฐเชค และฮังการี
                
องค์การนาโต้เคยมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่กรุงปารีส  แล้ว
ย้ายไปอยู่ที่กรุงบรัสเซลล์ประเทศเบลเยี่ยมเพราะประชา-
ชนในยุโรปตะวันตกต่อต้านการติดตั้งขีปนาวุธและเป็นผล
ให้ฝรั่งเศสลาออกจากสมาชิก ซึ่งองค์การนาโต้กำลังพยา-
ยามดำเนินการลดอาวุธและกำลังทหารให้น้อยลง ตามข้อ
ตกลงของสนธิสัญญาจำกัดขีปนาวุธพิสัยกลาง (INF)ปัจจุบันองค์การนาโต้ได้เพิ่มบทบาทในการรักษาสันติ
ภาพมากขึ้น เช่น เข้าไประงับวิกฤตการณ์และการสู้รบในบอสเนีย   และโคโซโว  เป็นต้น 
 
 
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231