บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


3.องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

   

3.8 องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันดิบเป็นสินค้าออก  หรือ  โอเปค
      
(Organization  of   Petroleum  Exporting   Countries:  OPEC)
                               
                                                       www.opec.org


             องค์การโอเปคจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1960 โดยประเทศที่เป็นเจ้าของแหล่งน้ำมัน
5 ประเทศ ได้แก่ เวเนซูเอลา อิรัก อิหร่าน คูเวตและซาอุดิอาระเบีย  ต่อมาสมาชิกได้เพิ่ม
ขึ้นเป็น  13 ประเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการลดและขจัดอิทธิพลของบรรษัท
ข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนขุดเจาะน้ำมันดิบในประเทศเหล่านี้ด้วยราคาถูกและไม่ยุติธรรมจัด
การควบคุมปริมาณการขุดเจาะน้ำมันของแต่ละประเทศ  กำหนดราคาน้ำมันกันเองรวมทั้ง
เคยใช้น้ำมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วย การควบคุมปริมาณการผลิต  (Quota)  ของ
ประเทศสมาชิก  ทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกมีจำนวนไม่มากเกินไป ซึ่งจะมีผลต่อราคา
น้ำมันที่จะพุ่งสูงขึ้น และยังจะช่วยสงวนน้ำมันให้มีในประเทศได้นานวันมากยิ่งขึ้นด้วย
            แต่จากมาตรการดังกล่าว  สมาชิกบางประเทศไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้  เพราะยังมีความต้องการเงินตราเข้าประเทศเพื่อการพัฒนาจึงเกิดการลักลอบขุดเจาะน้ำมัน
เกินโควต้า  ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดต่ำลง   สมาชิกเกิดโต้เถียงขัดแย้งกันจนบางประเทศ
ประกาศลาออกจากองค์การโอเปค  เช่น กาบองและเวเนซูเอลาสมาชิกในปัจจุบันประกอบด้วย
ซาอุดิอาระเบีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์    แอลจิเรีย   เอกวาดอร์   อิหร่าน   อิรัก   คูเวต ลิเบีย  
ไนจีเรีย   การ์ตา   และอินโดนีเซีย กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันนี้มีรายได้จากการส่งออกน้ำมัน
ดิบอย่างมหาศาล เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศล้วนแต่ต้องใช้น้ำมันเป็นพลัง
งานทั้งสิ้น
            สำหรับประเทศไทยนำเข้าน้ำมันในปริมาณที่สูง  ในปี  ค.ศ.1999 เมื่อกลุ่มโอเปค
ประชุมจำกัดโควตาการขุดเจาะน้ำมันได้สำเร็จทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก ประเทศไทย
ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นอีก ในปี ค. ศ. 2000 โอเปคสามารถควบคุมปริมาณการขุดเจาะน้ำมัน
ลงมาได้ในอัตราวันละ  22.97  ล้านบาร์เรล   ( 1  บาร์เรล  =  158.98 ลิตร) ทำให้ราคา
น้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก แม้ประเทศนอกกลุ่มโอเปคจะมีปริมาณการขุดเจาะอีกวันละ 2.1 ล้าน
บาร์เรลก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก นับตั้งแต่ ค.ศ. 2000 ราคาน้ำมันดิบ
ในตลาดโลกสูงถึงบาร์เรลละ  34  เหรียญสหรัฐ คือสูงขึ้นกว่าปกติถึง 3 เท่าประเทศไทย
และคนไทยได้รับผลกระทบกระเทือนกันทั่วหน้าคนไทยเริ่มใช้มาตรการประหยัดการใช้น้ำ
มันร่วมกับประเทศอื่นทั่วโลก เพราะมีผู้คาดการณ์เอาไว้อีกประมาณ 30 – 40  ปีข้างหน้านั้น
น้ำมันของกลุ่มโอเปคจะหมดไป สถานการณ์ใน ค.ศ. 2006 ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นเกิน 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาน้ำมันในประเทศและทั่วโลกได้กลายเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก 
 
 
   บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 

     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231