บทเรียนออนไลน์วิชา วิถีโลก ( Global society and Living )
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 


4.องค์การทางเมืองการปกครองระหว่างประเทศ

   

4.1 องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์  หรือ พีแอลโอ
      
(Palestine  Liberation  Organization  :  PLO)                                       
                                                                PLO


                องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์  เป็นขบวนการต่อต้านของชาวปาเลสไตน์ที่กระจัด
กระจายอยู่เป็นกลุ่มต่างๆร่วมกันจัดตั้งองค์การขึ้นเพื่อต่อต้านอิสราเอล  และจัดตั้งรัฐปาเลส
ไตน์ขึ้นเป็นการถาวร  อันจะช่วยให้ชาวปาเลสไตน์ที่ถูกขับไล่และลี้ภัยอยู่ตามประเทศอาหรับ
ทั้งหลายได้กลับคืนสู่ภูมิลำเนาเดิม  อันหมายถึงดินแดนที่เรียกว่า ปาเลสไตน์ ที่อิสราเอลจัดตั้ง
ประเทศในปัจจุบัน
           
     องค์การนี้เคยใช้วิธีการรุนแรงโดยไม่จำกัดขอบเขต  เช่น การจี้
ครื่องบิน การลอบสังหารเป็นต้นปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการต่อ
ต้านจากนานาชาติ   ปัจจุบันองค์การนี้ได้หันมารณรงค์ด้วยวิถีทาง
การทูตมากขึ้นจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ที่
ทำการต่อสู้เพื่อความชอบธรรมในการตั้งถิ่นฐานและการปกครอง
ตนเององค์การนี้มีนายยัตเซอร์  อาราฟัต เป็นผู้นำคนแรกเขาได้รับ
เลือกตั้งและได้ประกาศจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นในดินแดนฉนวน
กาซาและบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน (West bank)             
    บทที่ 3 องค์การระหว่างประเทศ  

 


     แบบทดสอบก่อนเรียน

     องค์การสหประชาชาติ

         สมัชชา
        
คณะมนตรีความมั่นคง
        
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
        
สำนักเลขาธิการ

     องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ

        UNHCR
        ILO
          WHO
          FAO
          UNESCO

     องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

        WTO
          IMF
          IBRD
          EU
          NAFTA
          ASEAN
          AFTA
          APEC
          OPEC
          G7

     องค์การทางการเมืองการปกครอง
     ระหว่างประเทศ


           NATO
           PLO

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ติดต่อผู้สอน
           

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร 0-3642-2607-9 ต่อ 231